Hopp til innhold

Adresseveileder

17.1. Kommunen er ansvarlig adressemyndighet

Kommunen skal fastsette offisiell adresse (matrikkeloven § 21). Det medfører at kommunen er ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i kommunen og vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og registrering av adresser i matrikkelen.
Kommunestyret fastsetter bl.a. hvilke ledd i den kommunale organisasjonen som skal ha ansvar for de ulike oppgavene med adresseforvaltningen, herunder valg av adressenavn mv. og skrivemåten av disse.
Delegering ned i organisasjonen må være trinnvis, eksempelvis:

1. kommunestyre - 2.  rådmann - 3.  etatsjef -  4. fagsjef.

Dersom kommunen vedtar lokal forskrift (jf. kap. 13), kan den med fordel beskrive hvordan myndigheten er delegert internt i kommunen.

17.1.1. Adresseforvaltningens innhold

Følgende oppgaver vil normalt inngå som en del av kommunens adresseforvaltning og med en fordeling mellom politisk og administrativt ansvar:

Oppgave Politisk Administrativt
Organisering og avklaring av ressurser (Matrl. §§ 5a, 21, 25, 32, matrikkelforskriften §§ 16, 50) x  
Ev. utarbeiding og vedtak av lokale forskrifter
(Kap. 13, forskr. §§ 50, 59)
x x
Avklaring av området som skal adresseres
(Kap. 4, forskr. § 58)
(x) x
Fastlegging av adresseparseller, tildeling av koder og registrering. (Kap. 5)   x
Valg av navn og fastsetting av skrivemåten for navn i adressesammenheng, samt registrering i SSR (Kap. 6, forskr. § 51 + stadnamnlova)  x x
Tildeling og melding av adressenummer (Kap. 7, forskr. §§ 50, 52)
   x
Tildeling av bruksenhetsnummer (Kap. 8, forskr. § 53)
  x
Endring av eksisterende adresser (Kap. 14, forskr. § 50)
   x
Matrikkelføring av adresse (Matrl. § 25)
   x
Utarbeiding av skiltplan og skilting (Kap. 11, forskr. § 57)
   x
Klagehåndtering (Kap. 15, matrl. § 46 f, forskr. § 22 og stadnamnlova)
   x
Arkivering av de ulike vedtakene og underlag/ dokumentasjon for disse (Arkivloven)
   x

Hva som er politisk og administrativt ansvar er nærmere omtalt i kap. 17.3.

17.1.2. Hjemmelsgrunnlag for adresseforvaltningen – To lovverk

Adresseforvaltningen gjennomføres i første rekke etter bestemmelsene i matrikkellova med tilhørende forskrift. Valg av adressenavn (Hva skal adresseparsellen hete?) er en intern prosess som avgjøres i og av kommunen. Når først navnevalget er gjort, skal skrivemåten fastsettes etter stadnamnlovas regler og registreres i SSR. At adresseforvaltningen i kommunen må forholde seg til to forskjellige lovverk, med forskjellige prosesser, gir spesielle utfordringer også med hensyn til organisering av dette arbeidet i kommunen.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no