Hopp til innhold

Adresseveileder

14. Endring av adresse

Å endre en allerede innarbeidet adresse skaper ofte merarbeid både for brukerne og adressemyndigheten. Det må derfor nøye vurderes om bedre skilting kan være tilstrekkelig for å unngå en omadressering. Like fullt er hensynet til et godt adressesystem og brukerne som skal finne fram det overordnede og da må kommunene foreta endringer i adresseringen, selv om det fører med seg ulemper på kort sikt. Det er uansett svært viktig med god informasjon og nødvendig begrunnelse i rimelig tid i forkant av iverksettelsen.

Når en foretar omadressering får det ofte følger for en rekke brukere og andre registre. Når en foretar enkelte typer omadressering bør en derfor se om dette får følger for andre registre eller andre administrative inndelinger. Endrer en for eksempel trasé for en parsell bør en også vurdere om kretsgrensene bør justeres slik at de får en naturlig avgrensing.
Se kapittel 9.2 om kretser.

14.1. Nytt navn på eksisterende parsell

Dersom adresseparsellen skifter navn uten at det ellers skjer endringer, endres ikke adressekoden. De adressenummer som er gitt beholdes, hvis det ikke er aktuelt samtidig å endre disse. Når en skifter navn kan det være en god anledning til også å endre på nummereringen.

14.2. Endret trasé for parsell

Dersom traseen for en adresseparsell blir endret og alle adresseobjektene får naturlig atkomst til den nye vegen, bør en beholde navnet, koden og numrene i størst mulig grad, så langt det ikke bryter med god adresseskikk. Dette gjelder også når avstandsprinsippet brukes selv om avstanden fra startpunktet blir noe endret.

Dersom den gamle traseen blir brukt og noen adresseobjekt har atkomst til den, bør de beholde adressen. Den nye adressen kan da enten få eget navn eller bli en den av den gamle.

14.3. Oppdeling eller sammenslåing av parseller

Når adresseparseller blir splittet, bør en av dem beholde adressenavn og -kode. Det bør være den som i størst mulig grad kan beholde nummereringen. Den andre parsellen kan gis nytt adressenavn og -kode. For ikke å gjøre endringene større enn nødvendig kan en lage et tillegg til det opprinnelige adressenavnet slik at det skiller seg fra det gamle navnet. Eksempelvis et annet sisteledd -stubben, jf. Figur 14‑1 nedenfor, eller legge til som prefiks Nordre eller Nye Ørnebakken (som alternativ til Ørnestubben).

splitting av vegFigur 14‑1 Eksempel på splitting av veg (Ørnebakken).
splitting av veg


Når en sidegren vokser enten i lengde eller at antall adresseobjekt slik at det er naturlig at det blir en egen adresseparsell, må den få nytt navn, kode og endret nummerering. Resten av den gamle parsellen beholder adressene så langt som god adresseskikk tillater.

Det kan også være at to adresseparseller slås sammen og bør gis ett navn. Dersom ett av de opprinnelige navnene skal brukes, bør en også beholde adressekoden. En bør da velge navnet på den parsellen som kan beholde numrene.

En sideveg som blir slått sammen med en hovedveg må få samme navn som hovedvegen. En bør tilstrebe å beholde mest mulig av den gamle nummereringen, bortsett fra numrene til de adresseobjektene som tilhører sidevegen.

14.4. Innplassering av nye nummer

Ledige adressenummer kan benyttes så langt de lar seg innplassere i det vanlige adressesystemet. Bokstav skal etter matrikkelforskriften § 52 3. ledd bare benyttes for å unngå omnummerering. Jf. ellers om bokstav som tillegg i kap. 7.1.5.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat