Hopp til innhold

Adresseveileder

13. Lokale forskrifter

Kommunene har hjemmel i forskrift til matrikkellova § 59 til å lage utfyllende regler om tildeling av adresser. Formålet med lokale forskrifter er å regulere forhold i adressetildeling som ikke er omtalt i lov eller sentrale forskrifter. Lokal forskrift kan angi hvilke veiledende bestemmelser i adresseveilederen som skal benyttes i vedkommende kommune.

I Veileder Lovteknikk og lovforberedelse utgitt av Justis- og Politidepartementet, er det angitt i kapittel 14.7 at «vedtakelse skjer ved at det organ som har myndighet til å fastsette forskriften, faktisk vedtar den.» Det betyr at kommunen egengodkjenner forskriften. Etter forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c skal forskrifter kunngjøres i Norsk Lovtidend.

De skal sendes inn til Norsk Lovtidend den dagen de blir fastsatt eller stadfestet. Dersom ikraftsettingstidspunkt ikke er fastsatt, trer forskriften i kraft en måned etter at den ble kunngjort i Norsk Lovtidend (jf. Lov om Norsk Lovtidend mv. § 3, se www.lovdata.no).

Det er gitt regler om hvordan høring skal gjennomføres i utredningsinstruksens kapittel 5 (Instruks om utredning av konsekvenser, foreleggelse og høring ved arbeidet med offentlige utredninger, forskrifter, proposisjoner og meldinger til Stortinget, se www.lovdata.no). Som fagorgan på adresseområdet, med delegert ansvar for adresseregelverket fra departementet, skal Kartverket i tillegg til fylkesmannen være høringsinstans for lokale adresseforskrifter. Høringsfristen skal normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. I høringen forventes det at fylkesmannen har den faglige kompetansen knyttet til forvaltningslovens kapittel VII Om forskrifter, mens Kartverket skal ha den adressefaglige kompetansen.

13.1. Innhold i forskriftene

I det følgende er det kun nevnt noen overskrifter ment som hjelp i en vurdering av hva en lokal adresseforskrift kan inneholde.

 • Adressemyndighet. Definerer hvor kommunens adressemyndighet ligger, og hva oppgaver som skal ligge til myndigheten
 • Navnemyndighet. Definerer hvor kommunens navnemyndighet ligger, og hva oppgaver som skal ligge til myndigheten
 • Regler/prinsipp for tildeling av adressenummer
 • Regler/prinsipp for valg av adressenavn
 • Skilting:
  Hvem har ansvar for å sette opp de forskjellige skilttypene
  Skiltenes utforming, materiale og plassering
 • Hva det kan klages over
 • Iverksetting

Når det skal vurderes om en i kommunen skal lage en lokal adresseforskrift og dens omfang må en gjøre en vurdering av hvilket behov den skal dekke. I den sammenheng bør kommunen også vurdere om retningslinjer utarbeidet for adressearbeidet er tilstrekkelig. En må da merke seg at en retningslinje gir uttrykk for en kommunes adressepolitikk. Den gir ikke hjemmel til å gjennomføre tiltak. Er det et poeng å skaffe seg hjemmel med hensyn til å gjennomføre tiltak på en ensartet måte, må en bruke lokal forskrift.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat