Hopp til innhold

Adresseveileder

11. Skilting

Skilting av veger, hus og andre adresseobjekter er viktig for at adressene skal tjene sin hensikt. Det er derfor viktig at skiltene får en plassering, utforming og et vedlikehold som gjør dem lett lesbare, også i mørke.

11.1. Ansvarlige

Matrikkelforskriften § 57 angir det ansvaret hhv. kommunen, eier, fester og beboer har med hensyn til skilting og merking av adresser med adressenavn, adressenummer og bruksenhetsnummer. Med bakgrunn i § 29 punkt 1 i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften), er det regionvegkontoret i Statens vegvesen som er skiltmyndighet for gate-/vegnavnskilt (adressenavnskilt) langs riks- og fylkesveger. Dette er også poengtert i matrikkelforskriftens § 57 første ledd. Ved at Statens vegvesen er skiltmyndighet for gate-/vegnavnskilt langs fylkes- og riksveger har de også i utgangspunktet ansvaret for innkjøp, plassering og oppsetting.

Det er derfor viktig at kommunen som adressemyndighet har god kontakt med Statens vegvesen slik at en kan komme fram til gode og praktiske løsninger i dette arbeidet.

Statens vegvesen henviser til «Håndbok N300», som er en av Vegdirektoratets håndbøker for planlegging og anvendelse av trafikkskilt.

Etter vegtrafikklovens § 5 har «vedkommende myndighet [...] på privat og offentlig eiendom rett til å sette opp offentlig trafikkskilt, signal, utstyr for kontroll av trafikk og feste for slike innretninger og til å foreta oppmerking. For skade og ulempe voldt ved slike tiltak ytes erstatning fastsatt ved skjønn.»

11.2. Oppsetting og bruk av skiltene

Skiltene har en meget viktig funksjon og må derfor planlegges og oppsettes nøyaktig. Spesielt må det tas hensyn til at trafikantene har kort tid til å oppfatte skiltene, og at skiltene ofte ikke kan plasseres på det mest ideelle sted. Ved oppsetting av vegnavnskilter, må det tas hensyn til de øvrige trafikkskilt, slik at trafikantenes oppmerksomhet ikke blir ledet bort fra disse.

Skiltene skal plasseres slik at de er lett synlige og leselige. Sikten til skiltene må ikke hindres av andre trafikkskilt, løv og busker, reklameanordninger e.l. Skiltene bør være frittstående overalt hvor dette er mulig. Adressenummerskilt og vegnavnskilt i byer plasseres på husveggen der frittstående plassering er vanskelig pga. bebyggelsen. Dersom det er avstand mellom vegbane og fortau eller gang-/sykkelveg eller mellom fortau eller gang-/ sykkelveg og husvegg, bør skiltet plasseres innenfor dette areal.

Skiltene plasseres utenfor skulder og fortau. Der det er trafikkdeler mellomgang-/sykkelveg og bilveg, kan skilter plasseres på denne eller eventuell midtdeler.

Frittstående skilt bør plasseres 1,8 – 2 m over bakken, dersom ikke dette er til hinder for gående og syklende (ev. høyere hvor det er utsatt for hærverk). Andre skilt og skilt som plasseres på husvegg bør stå minst 2,2 m over bakken. Gate-/vegnettskart kan plasseres lavere.

Ved bruk av forkortelser, se kap. 12.1.

11.3. Adresseskilt og -merker

Følgende adresseskilt og -merker kan benyttes:

  • Adressenavnskilt (skilt 729 «Gate-/adressenavnskilt» i skiltforskriften)
  • Områdeskilt
  • Adressenummerskilt
  • Kvartalsskilt
  • Henvisningsskilt
  • Adressemerke for bruksenhet

Som det fremgår er kun det første skiltet omtalt i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften). Utforming og plassering av dette skiltet langs riks- og fylkesveger vil følge de retningslinjer som her gjelder.

Utforming og plassering av adresseskilt og -merker, er nærmere omtalt nedenfor.

729 i skiltforskriften)

For oppsetting langs riks- og fylkesveger vises til Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) som har nærmere regler om plassering og utforming (fargevalg, skrifttype og -størrelse, mv.) Det er hensiktsmessig at dette regelverket legges til grunn for tilsvarende skilter langs kommunale og private veger. Kommunene kan gjennom lokale forskrifter gi regler for alternativ utforming av adressenavnskilt som likevel har en god lesbarhet. Dette kan for eksempel være av historiske og antikvariske hensyn.

 

vanlig adressenavnskiltFigur 11‑2 Vanlig adressenavnskilt.

 

adressenavnskilt på stolpeFigur 11‑3 Adressenavnskilt på stolpe.

 

Anvendelse
Normalt bør adressenavnskilt settes opp for alle vegarmer i kryss. Dersom det er klart hvilken veg som er gjennomgående, kan navnet på den kryssende veg settes opp alene.

Skilt plassert på husvegg bør stå så nær krysset som mulig, og på hushjørner som ligger ved krysset.

Frittstående skilt bør plasseres som vist på figur 11-13. Den nøyaktige plassering og eventuelle forenklinger av skiltingen må vurderes ut fra forholdene på stedet.

Størrelse og utforming
Skiltene skal være hvite med sort tekst. Skilt i teksthøyde 105 mm brukes på veger som har skiltet fartsgrense høyere enn 50 km/h og på viktige gjennomfartsveger (hoved- og fjernveger) for å vise kryssende veger. Ellers anvendes 70 mm.

De viktigste dimensjonene er gitt nedenfor:

Teksthøyde (H) 70 mm 105 mm
Skilt høyde 160 mm 230 mm
Skilt lengde 500 mm (8) 700 mm (7)
Skilt lengde 700 mm (12) 900 mm (10)
Skilt lengde 900 mm (16) 1150 mm(13)
Skilt lengde 1100 mm (20) 1400 mm (17)
Skilt lengde   1650 mm (20)
Mørk ramme 10 mm 15 mm
Lys ytterkant 5 mm 10 mm

Tall i parentes gir antall bokstaver


Ingen skilt bør være kortere enn angitt ovenfor. Blir skiltene lengre på grunn av lang tekst, må de spesialdimensjoneres. Er navnet lengre enn 22 bokstaver, bør det deles på to linjer.

 

adressenavnskiltFigur 11‑4: Adressenavnskilt.


Adressenavnskilt angitt med pil, kan benyttes som henvisningsskilt, se kap. 11.3.5.

11.3.2. Områdeskilt

områdeskiltFigur 11‑5 Eksempel på områdeskilt med vegsystem.

 

 

Dette skiltet er ei informasjonstavle som er nyttig å ha ved inngang til større institusjonsområder, boligområder, hytteområder og liknende. Skiltet vil til vanlig inneholde oversikt over vegsystemet og eventuelt kjente eller markerte bygninger. Men det kan også benyttes i områder uten vegsystem. Skiltet bør har en orientering som gjør det lett forståelig og lesbart. Skiltet bør settes opp ved atkomst til området.

Anvendelse
Områdeskilt kan brukes for å vise vegnettet i mindre områder som er avstengt (skjermet) for gjennomgangstrafikk eller på steder hvor kjøring til visse mål er spesielt komplisert. Skiltet vil således kunne anvendes i forbindelse med trafikksanering, bilfrie soner, gågater og kompliserte envegssystemer. Om ønskelig kan vegnavn tas med.

Skiltet må kun brukes etter nøye vurdering. Spesielt må plasseringen være slik at ikke skiltet skaper trafikkproblemer.

Skilt plasseres ved veger som fører inn i området. Ved skiltet bør det være plass til parkering for biler som må stoppe for å orientere seg.

Størrelse og utforming
Størrelsen av skiltet bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Vanligvis vil det passe med tekst av høyde H = 105 mm for overskriften, H = 70 mm for andre viktige navn og tall og H = 35 mm for gate-/vegnavn. Gate-/vegnett vises vanligvis med streker av bredde 30 eller 20 mm, symboler kan være ca 100 mm. Den hvite bord kan være 20 mm og den blå 10 mm.

Kartets målestokk og nordretning skal angis. Blindveg eller annen veg avstengt for kjørende trafikk kan angis med et rødt rektangel (40x20mm) ref skilt 308 «Blindveg». Gangveger, gågater eller andre områder som er stengt for biltrafikk, kan vises med grønt. Dersom det er ønskelig, kan vann vises med hvit skravering (10 mm linjer).

Skiltet skal ha blå bakgrunn og hvit tekst, og ellers være utformet som skilt 636 «Turistinformasjonskart». I spesielt kompliserte vegnett kan det være behov for å ta i bruk flere farger. Skiltet kan ha påført nødvendige skiltsymboler i miniatyr.

11.3.3. Adressenummerskilt

Adressenummerskiltet viser til den enkelte atkomst. Skiltet må plasseres tydelig. Dersom adresseobjektet ligger et stykke fra vegen må det settes opp skilt ved vegen. En bør ha egne skilt på huset i tillegg. Er det flere adresseobjekt må en ha flere skilt ved vegen og på huset. En må unngå å sette opp skilt på porter og lignende som ikke er synlige når de er åpne.

 

vanlig adressenummerskiltFigur 11‑6 Vanlig adressenummerskilt.

 


Med hjemmel i matrikkelforskriften § 59, kan kommunen gi nærmere regler om utforming og plassering av adressenummerskilt.


Anvendelse
Adressenummerskiltene er det siste ledd i vegvisningskjeden. Det er viktig at alle hus er nummerert. Skiltene må være godt synlige og plassert der trafikantene venter å finne dem. De bør derfor være plassert ved port eller inngangsdør. Annen plassering ved privatveg som fører inn til eiendommen kan også være tilfredsstillende. Skilt bør stå på venstre side av port, inngangsdør e.l.

Det er vanlig å la eiendommene på høyre side av vegen, sett mot økende adressenummer, få ulike numre. Venstre side får da like numre.

Størrelse og utforming
Vanligvis anvendes teksthøyde H = 105 mm og skilthøyde 150 mm. Skiltbredden varierer med siffer-antallet som brukes og skal være 150 mm for 1-sifret tall, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for 3-sifret tall.

 

skilt med angivelse av størrelseFigur 11‑7: Adressenummerskilt med angivelse av størrelse.

 


 

11.3.4. Kvartalsskilt

Kvartalsskilt bruker en der det er behov for å vise hvilke adressenummer som hører til i kvartalet og i hvilken retning nummereringen går. Skiltet plasseres vanligvis på en vegg under eller ved adressenavnskiltet. Skiltet endevendes på motsatt side av kvartalet, se figur.

vanlig kvartalskiltFigur 11‑8 Vanlig kvartalsskilt.

 Anvendelse
Kvartalsskilt brukes etter behov for å vise trafikantene hvilke husnumre som tilhører kvartalet og i hvilken retning nummereringen går. Bruken av skiltene må vurderes nøye slik at de ikke fører til at trafikantenes generelle oppmerksomhet i krysset reduseres. Skiltene skal være hvite med sorte tall. Skiltene plasseres under adressenavnskiltene. I figurene er vist et eksempel på bruk av kvartalsskilt.

Størrelse og utforming
Tall skal ha samme størrelse som teksthøyden på adressenavnskilt. Ellers gjelder de samme regler for høyde, border og avstand mellom mørk bord og tall/tekst som for adressenavnskilt.

kvartalskiltFigur 11‑9 Kvartalsskilt med angivelse av størrelse.

 bruk av kvartalskilt Figur 11‑10 Bruk av kvartalsskilt.
 

 

11.3.5. Henvisningsskilt

Henvisningsskilt brukes for å vise hvilke adresser som hører til det området som henvisningsskiltet viser til. Henvisningsskilt bør brukes ved sidegrener slik at det er enkelt å se hvilke adresser som hører til den avledede vegen, eller til adresseobjekt som ligger slik til at det blir enklere å finne fram når det er satt opp et slikt skilt.

 

henvisningsskilt med adressenavnskiltFigur 11‑11 Henvisningsskilt med adressenavnskilt.

 

 

 

Før en setter opp henvisningsskilt bør en vurdere om det er bedre å omadressere for å få en klarere adressesituasjon.

 

Henvisningsskiltene kan utformes i to alternativ; enten lik kvartalsskilt eller angitt med pil, se figur nedenfor. I mange tilfeller vil det ikke være nødvendig å ta med adressenavnskiltet.

 

skilt uten adressenavnskiltFigur 11‑12 Henvisningsskilt uten adressenavnskilt.

 

 

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å ta med et tillegg om partall eller oddetall, se figur nedenfor.

 

skilt med tilleggsopplysningerFigur 11‑13 Henvisningsskilt med tilleggsopplysning.

 

11.3.6. Adressemerke for bruksenhetsnummer

Det er eier, fester beboer eller tiltakshaver som etter matrikkelforskriften § 57 tredje ledd har ansvaret for å merke bruksenhet som er tildelt egen offisiell adresse. Selv om det fortsatt er flere som omtaler dette for «boligadressemerking» så gjelder bestemmelsen for alle typer bruksenheter som er gitt egen offisiell adresse, f.eks. når dette er fritidsbolig.

Lappen/skiltet skal settes på/ved inngangsdøren til boligen slik at bruksenhetsnummeret blir lett synlig.

standard adressemerke

Figur 11-15 Standard adressemerke som Kartverket tidligere sendte ut

 
Figuren viser standard adressemerke som tidligere ble sendt ut fra Kartverket (2 klebemerker). Vegadressen eventuelt matrikkeladressen står øverst og bruksenhetsnummeret midt under for å markere og utheve bruksenhets- nummeret. (Dette gamle merket har målene: Lengde 120 mm, bredde 25 mm. 3 mm ramme rundt hele.)

Egenprodusert skilt skal ha minimum samme innhold, og skal være lett og lese. Det kan benyttes skilt/merke av metall, plast eller liknende.

adressemerket settes synligFigur 11-16 Adressemerket skal settes synlig, på eller ved inngangsdøren for bruksenheten.

 

11.4. Oppsetting av skilt (skiltplan)

Plassering av skilt er viktig. Det må være lett å få øye på og det må være noenlunde likt fra sted til sted.

 

eksempler på plassering

Figur 11-17 Eksempler fra skiltplan på plassering av adressenavnskilt.

 


Formålet med en skiltplan er å

  • få god skilting
  • at det kommer opp skilt der det er nødvendig
  • få ensartet praksis
  • avklare i forhold til vegmyndigheten

Det kan være hensiktsmessig å lage en mer detaljert skiltplan som viser plasseringen av skiltene i kryss og langs veger. Dette er særlig aktuelt dersom andre enheter enn adressemyndigheten i kommunen forestår oppsetting, eller ved mer omfattende adresseringsarbeid.

 

eksempel på skiltplan med detaljopplysningerFigur 11-18 Eksempel på skiltplan med detaljopplysninger om plassering av skilt.


 

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no