Det er planlagt at dette arbeidet skal opphøre, og det betyr at de samme reglene skal gjelde for merking med bruksenhetsnummer som for adressenummer (husnummer).

Som en del av Boligadresseprosjektet startet Kartverket i år 2000 opp med trykking og utsendelse av adressemerker. Dette var en satsing konkret mot boliger for å kunne gå over til registerbasert folke- og boligtelling. Kartverket har fortsatt med denne trykkingen og utsendelsen også noen år etter avslutningen av Boligadresseprosjektet, men har i 2013 foreslått for departementet å avslutte dette arbeidet senest når dagens avtale om trykking går ut i 2017. 

Med matrikkelloven i 2010 ble det bestemt at også andre bruksenheter enn boliger skal ha bruksenhetsnummer som del av den offisielle adressen. Av matrikkelforskriften § 57 følger det at bruksenhet som er tildelt egen offisiell adresse skal merkes med adressemerke.

I tråd med at det konkret er i forhold til boliger og boligadresseprosjektet Kartverket har trykket opp og sendt ut adressemerker, så får en ikke gjennom matrikkelen bestilt adressemerke til andre typer bruksenheter enn bolig. Dette fordi regelen etter matrikkelforskriften § 57 er at det er eier/fester/tiltakshaver/beboer som har ansvaret for at bygning, eiendom og bruksenhet merkes. 

Kartverket er gjort kjent med at noen kommuner har gått inn og endret bygningsdata fra fritidsbolig til bolig for på denne måten å få bestilt adressemerker gjennom matrikkelen.

Vi vil derfor presisere at DET IKKE ER LOV Å ENDRE BYGNINGSDATA FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG FOR Å BESTILLE ADRESSEMERKER, for deretter å endre bruksenheten tilbake til fritidsbolig. En slik endring blir en del av historikken knyttet til bygningen/bruksenheten og viser at denne har vært godkjent som bolig på et tidspunkt.