Foreldelse av rettsvernet

Noen tinglyste rettigheter mister rettsvernet når bestemte tidsfrister løper ut. Dette gjelder kun rettigheter som er ment å vare i et kortere tidsrom, for eksempel en kjøpekontrakt, leieavtale eller panterett. Rettigheter som er ment å vare lengre, for alltid, eller for noens levetid, mister ikke rettsvernet etter disse bestemmelsene.

Les mer om tidsfristene for foreldelse i Rundskriv for tinglysingen kapittel 9.2.

Det er viktig å være klar over at det bare er rettsvernet tinglysingen gir, som faller bort. Hvorvidt heftelsen som sådan fortsatt består, er ikke et forhold som Kartverket kontrollerer. 

Kartverket sletter

Når foreldelsesfristene utløper, vil Kartverket av eget tiltak fjerne de tinglyste dokumentene fra grunnboken. Dette kalles sletting ex officio. Det finnes imidlertid ikke noe automatisk varslingssystem når fristene løper ut, og vi er i stor grad avhengig av påminnelser fra publikum. Dersom heftelsen blir stående i grunnboken en tid etter at foreldelsesfristen har løpt ut, er det viktig å være klar over at rettsvernet likevel er falt bort ved fristens utløp.

Hvis du vet om en heftelse som har mistet sitt rettsvern etter foreldelsesreglene, eller ønsker å få det vurdert, er det fint om du sender oss et brev og forklarer saken.

Unngå foreldelse med retinglysing

Foreldelse av rettsvernet kan forhindres ved at rettigheten blir tinglyst på ny, innen fristens utløp. Dette kalles ”retinglysing”.

En begjæring om retinglysing må være registrert i grunnboken før fristens utløp, og heftelsen beholder da samme prioritet som det opprinnelig tinglyste dokumentet. En ny tidsfrist begynner å løpe fra datoen for retinglysing. Det samme gjelder ved tinglysing av påtegninger om forhøyelse av pantekravet og panteutvidelser. Påtegninger om prioritetsvikelse, transport, nedkvittering og pantefrafall avbryter derimot ikke fristen.

Hvordan retinglyse

For å retinglyse et pantedokument, må det originale pantedokumentet sendes inn til Kartverket for ny tinglysing. Begjæringen om retinglysing bør skrives som en påtegning på selve pantedokumentet, men kan også skrives i et vedlagt følgebrev. Det er tilstrekkelig at panthaveren signerer på begjæringen om retinglysing, det kreves ikke ny underskrift fra pantsetteren.

Ved retinglysing av andre typer rettigheter, er det ikke nødvendig å sende inn det originale tinglyste dokumentet. Det er tilstrekkelig at den som er rettighetshaver sender inn et brev til Kartverket, og ber om retinglysing. Husk å identifisere det tinglyste dokumentet med tinglysingsdato og dokumentnummer, og oppgi hva slags type rettighet det gjelder.

Dersom begjæringen om retinglysing kommer inn etter fristens utløp, mister heftelsen sin opprinnelige prioritet, og får nytt rettsvern fra datoen for den siste tinglysingen. Dette gjelder uavhengig av om tinglysingsmyndigheten har slettet heftelsen fra grunnboken på eget initiativ, eller om heftelsen fortsatt står der. Dokumentet vil bli vurdert som om det ble tinglyst for første gang, med de samme kravene til hjemmelshavers underskrift, bevitnelse osv.

Tinglysingsgebyret for retinglysing i fast eiendom er 525 kroner, og i borettslagsandeler 430 kroner. Dette gjelder uansett om dokumentet blir tinglyst før eller etter fristens utløp. Retinglysing av utleggsforretninger er fritatt for gebyr.

Se prisliste for fast eiendom og borettslagsandeler.