Stedfestet informasjon om landskapet kalles geografiske data (geodata). Hovedbestanddelen i geografiske data er geometriske data, det vil si beskrivelser av posisjon, størrelse og form på objekter i landskapet (fyr, bygninger, staker, bøyer osv.). Geometriske data kan lagres digitalt på to måter, enten som vektordata eller som rasterdata.

For å forstå forskjellen mellom ulike typer digitale sjøkart er det viktig å vite at: Rasterdata er ett digitalt bilde av kartet, mens vektordata er satt sammen av en mengde objekter som kan vises på forskjellig måte, alt etter brukerens behov. Rasterdata kan derfor ikke brukes til å skille de ulike tema i kartet. En annen forskjell er at rasterdata krever større minne i datamaskinen, filene tar mye større plass enn tilsvarende vektordata.

Våre sjødata

  • Sjømålingsdata inneholder dybder registrert under sjømåling. Disse gir en detaljrik beskrivelse av dybdeforholdene på havbunnen.
  • Dybdedata (også kalt marine primærdata) består i hovedsak av sømløse dybdedata og kystkontur på vektorformat.
  • Sjø terrengmodeller (DTM): Regulære grid/rutenett, foreløpig av områder langs kysten av Nord-Norge og deler av havområdene vest i Norskehavet. 
  • Dybdekurver: Sammenhengende dybdekurver for de norske kyst- og havområdene, med Grønland som grense i vest og Danmark i sør.
  • Sjøkart raster: Er tilgjengelig både med og uten kartramme. Kartene er blant annet egnet som bakgrunnskart for planlegging og presentasjon, men er ikke godkjent for navigasjon.
  • Sjøkart vektor (pdf): Kartene enger seg godt for trykking og til bruk som illustrasjoner. De er ikke godkjent for navigasjon.

Dybdemåling

Kartverkets egne oppmålinger av sjøområdene står sentralt som kilde for de ulike produktene. I dag blir dybdemålinger utført ved bruk av multistråle-ekkolodd. Dette gir en svært detaljrik beskrivelse av dybdeforholdene på havbunnen. Resultatene fra dybdemåling av sjøområdene kalles i Kartverket for sjømålingsdata. Dataene blir prosessert, renset for støy og kvalitetsgodkjent, slik at de kan inngå i den øvrige produksjonen i sjødivisjonen.

Begrenset tilgang kystnært

Per i dag finnes det begrensninger når det gjelder tilgang til høyoppløselige dybdedata for kystnære sjøområder. Fra territorialgrensen og inn til norskekysten er dybdedata med tettere oppløsning enn 50 meter mellom punktene, definert av Forsvaret som gradert materiale. Kartverket har derfor ikke anledning til å utlevere mer detaljerte data uten en godkjennelse fra Forsvaret.

Produkter som har en slik begrensning er sjømålingsdata og digitale terrengmodeller av havbunnen som har tettere oppløsning enn 50 meter mellom punktene. Ønsker en kunde tilgang til høyoppløselige data vil sjødivisjonen i Kartverket sende en søknad til Forsvaret på vegne av kunden, om frigivelse av materialet. Søknaden baseres på opplysninger om hva kunden trenger dataene til.

De andre dybdedataene har ikke en slik begrensning.

Bestilling av dybdedata

Dybdedata kan bestilles via sjødivisjonen. Bestilling sendes på e-post til sjodata@kartverket.no.

Parter i Norge digitalt kan laste ned dybdedata gjennom nedlastingsportalen Geonorge.

Åpne WMS

Kartverkets WMS-tjenester leverer kartutsnitt fra bakgrunnskart og et mangfold av tematiske datasett. Les mer i artikkelen "Kartverkets WMS-tjenester". Der finner du også lister over åpne visningstjenester og informasjon om vilkår for bruk.

Åpne WMS tilknyttet dybdedata
InnholdInformasjonTjenestenavn
Marine primærdata Dybdedata: dybdekoter, dybdelag og dybdepunkter. Tjenesten er ikke ment til navigasjon. wms.dybdedata
Dybdekurver Oversiktsdata over dybdeforholdene i norske havområder, samt detaljerte skyggerelieff langs kysten i Nord-Norge. Data fra ulike kilder og svært varierende kvalitet. Dataene må kun brukes som bakgrunnsinformasjon. De detaljerte skyggerelieffene er av god kvalitet basert på moderne målinger. wms.dybdekurver_havomraader
Skyggerelieff basert på digitale terrengmodeller Detaljerte skyggerelieff langs kysten i Nord-Norge. De detaljerte skyggerelieffene er av god kvalitet basert på moderne målinger. wms.havbunnraster2
Sjømålingsdata I prinsippet en metadatatjeneste for sjømålingsdata, som viser hvor det finnes data av ulik kvalitet og målemetode. Tjenesten brukes også til å vise planlagt og utført måling i Mareano-programmet wms.dekning_sjomaaling
Sjøkart Tjenesten inneholder sjøkart hovedkartserien i målestokk 1:50 000, havnekartserien samt tilhørende spesialer. wms.sjo_hovedkart2

Til nytte for samfunnet

Dybdedata danner grunnlaget for mye mer enn sikker navigasjon. Norge har en langstrakt og levende kyst. Kystsonen er et område hvor verdiskapingen er veldig stor, og behovet for marine geografiske data (dybdedata) er økende.

Dybdedata er viktig for kystsoneplanlegging, fiskeri, lokalisering av fornybar energi, petroleumsnæring, forskning med mere. Det betyr at detaljerte dybdedata er med å danne grunnlaget for all sikker og bærekraftig aktivitet til sjøs.

Se oversikt over tilgjengelige marine geodata i lenkelisten under.