Dataene i Kartverkets og Statens Vegvesens to vegdataprodukter, Vbase og Elveg, er hentet fra Nasjonal Vegdatabank.

Vbase er selve veggeometrien, det vil si "vegkartet". Elveg inneholder dette sammen med egenskapsdata (hastigheter, kjørebegrensninger, skilting, og så videre) og adressepunkter koblet til vegnettet.

Dataene kan brukes i kartproduksjoner, tilpasset målestokk 1:5 000 – 1:25 000.