Gjennom høsten har alle de tre nye utvalgene i Norge digitalt-samarbeidet jobbet med Fylkesgeodataplanen for det nye Trøndelag fylke.

De to arbeidsutvalgene, Plan- og temadata- og Basisdatautvalget, har kommet med sine bidrag gjennom to videomøter hver i løpet av høsten.

Hovedsatsingene som Fylkesgeodatautvalget skal ta stilling til på sitt neste møte 8. november er følgende:

  1. Sikre et standardisert og lett tilgjengelig geodatagrunnlag
  2. Øke kunnskapen om og bruken av geodata
  3. Økt kommunesamarbeid
  4. Bidra til en god gjennomføring av kommune- og regionreformene

Arbeidsutvalgene vil også møtes i november etter at Fylkesgeodatautvalget har kommet fram til en omforent geodataplan på sitt møte.

Utvalgene ønsker å komme i gang med å se på hvordan geodataplanen kan settes ut i livet. Plan- og temadatautvalget møtes til et nytt videomøte 20. november og Basisdatautvalget møtes 30. november.

Omforent Fylkesgeodataplan vil også bli presentert på det årlige Norge digitalt-møtet for samarbeidet i fylket. Årets møte er tirsdag 5. desember, med oppmøte både på Statens hus i Steinkjer og i Trondheim.

Det blir videooverføring mellom stedene for enkelte av foredragene.

Kartverket Trøndelag som sekretariat til Norge digitalt-samarbeidet i fylket, oppfordrer deg til å holde av dagen allerede nå. Dette vil bli en fagdag der vi ønsker belyse satsingene i Fylkesgeodataplanen.

For mer informasjon om Norge digitalt-samarbeidet i Trøndelag:

Norge digitalt Trøndelag

Referat fra utvalgsmøtene finnes også her under hvert utvalg.