Strategiske valg i planperioden

Planen ble vedtatt i fylkesgeodatautvalget 8. november 2018.

Hovedsatsinger i geodataplanen for Trøndelag for perioden 2019-2022 er firedelt:

 • Sikre et standardisert geodatagrunnlag
  • Samordne kartleggingsprosjekter gjennom Geovekst, programmene «omløpsfotografering» og «nasjonal detaljert høydemodell».
  • Sikre god kvalitet i datagrunnlaget gjennom gode rutiner. Spesielt fokus på Felles kartdatabase (FKB), ortofoto, høydemodeller, arealplaner, temadata, matrikkelen og vegadresser
  • Kartlegge behov for marine grunnkart langs Trøndelagskysten og arbeide for nykartlegging av områder som ikke er dekket.
  • Ta i bruk ny teknologi for effektiv forvaltning og distribusjon (geosynkronisering, sentral lagring av Felles kartdatabase (sFKB), geointegrasjon etc.).
  • Være orientert om og kunne videreformidle informasjon om ny teknologi og nye elektroniske løsninger (for eksempel eByggesak, ePlansak og matrikkelføring).
 • Øke kunnskapen om og bruken av geodata
  • Bidra med fagkompetanse om tilgjengelige geodata og infrastruktur på arenaer der det er naturlig å delta (fagsamlinger, kommunesamarbeid, fagnettverk etc.).
  • Sikre lett tilgang til datagrunnlaget.
  • Fokusere på at de samme geodataene brukes av mange ulike brukergrupper.
 • Økt kommunesamarbeid
  • Videreutvikle funksjonelle kommunale og regionale samarbeidsformer for effektivisering og forbedring av saksbehandling ved bruk av geografisk informasjon
 • Bidra til en god gjennomføring av kommune- og regionreform
  • Kartverket bistår kommunene som arbeider med kommunesammenslåing eller regionreform. Fange opp og videreformidle erfaringer fra kommuner som arbeider med sammenslåing.

Geodataplanens oppbygging

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt-samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler samarbeidet mellom de lokale partene i regionen. Oppgaver som de enkelte partene har ansvar for og som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av planen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider geodatautvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Trøndelag er fylkeskartsjef Lars Mardal: lars.mardal@kartverket.no.