Kartverket Tromsø er sekretariat for Fylkesgeodatautvalget i Troms, og utarbeider utkast til nye geodataplaner. Utkastet baseres på mottatte innspill om kartleggingsbehov og ønskede prioriteringer fra partene i fylket, og føringer gitt fra myndighetene.

Det er fylkesgeodatautvalget i Troms som vedtar geodataplanen og hovedsatsningsområder i planperioden

Hovedsatsningsområder i planperioden 2019 - 2022

Fylkesgeodatautvalget i Troms vil ha følgende satsningsområder i planperioden

 • Plan og temadata
  • Etablere god tilgjengelighet, kvalitet og sikker forvaltning av plandata
  • I løpet av 2019 bør alle kommer i fylket ta stilling til Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK)
 • Matrikkel
  • Sørge for best mulig fullstendighet og kvalitet i matrikkelen
  • Sikre fullstendig vegadressering for boliger og 95% av fritidsboliger i 2019
  • I løpet av 2019 gjennomføre nødvendige rettinger i matrikkel og grunnbok som følge av kommune- og regionreform
 • Felles kartdatabase (FKB)
  • Gjennomføre kartleggingsprosjekt etter partenes behov
  • Innføre direkte oppdatering av FKB-data for kommunene til sentralt lagret database (sentral-FKB eller bare SFKB)
 • Kompetanse
  • Økt satsing på kompetanse i kommunene for å løse geodata-relaterte arbeidsoppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven
 • Kommunesamarbeid
  • Formidle samarbeid mellom kommuner som en effektiv og samfunnsnyttig arbeidsform i forhold til lovpålagte oppgaver etter Plan- og bygningsloven og Matrikkelloven 

Geodataplanen består av et fellesdokument, en strategisk del (tekstdokument på pdf) som beskriver overordnede strategiske valg for planperioden, og skisserer mål og tiltak som skal gjennomføres. Handlingsplanen sammenstiller alle tiltakene, og angir de økonomiske rammene for hvert enkelt prosjekt der disse tallene er tilgjengelige.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller lignende kan du sende e-post til: geodataplan.trf @ kartverket.no