Geovekst-prosjektet med å innføre det nye høydesystemet NN2000 går sin gang i fylket. Finnmark sitt høydegrunnlag ble ferdig analysert i februar 2015. Fastmerker som skal måles på nytt ble synfart sommersesongen 2016. Vi antar at arbeidet med selve transformasjonen av FKB-data kan utføres rundt årsskiftet 2017 / 18.

Utført i 2016

  1. Geodesidivisjonen laget oversikt over mulige fastmerker som bør vurderes målt med GPS-vektorer
  2. Kommunene og Statens Vegvesen bidro med synfaring av disse punktene
  3. Måleplan ble deretter utarbeidet av Geodesi-divisjonen

Prosessen videre

Planen fra Geodesidivisjonen dannet grunnlag for utlysning av målearbeidet som dette medfører. Etter anskaffelsesprosessen ble prosjektet tildelt «Pers Oppmåling». Firmaet har lang erfaring med lignende prosjekt. 

Målearbeidet vil bli utført i løpet av sommersesongen 2017. Leveranse er satt til senest 15.9.2017. Deretter starter arbeidet med å utforme transformasjonsformler mellom høydesystemet NN1954 og NN2000. Ny HREF-fil utarbeides også. Den brukes i målebok på GPS-utstyr. Dette arbeidet utføres av Geodesidivisjonen i Kartverket.

Transformasjon av FKB-data og overgangsdatoer

Vi antar at arbeidet med selve transformasjonen av FKB-data kan utføres rundt årsskiftet 2017 / 18. Dette kommer vi tilbake til etter sommeren 2017. Arbeidet med transformasjon av FKB-dataene utføres sannsynligvis som et ledd i FDV-runde.

Innføringen gjøres som lokale Geovekst-prosjekt i tråd med vedtak fra Geovekst-forum  2011.

Fra NN1954 til NN2000 - hvorfor?

Den viktigste årsaken til innføring av nytt vertikalt datum (høydesystem) er å rette opp og styrke høydenettet i hele landet. Det korrigeres samtidig for landheving. Innføringen av NN2000 er omstendelig og tar tid på grunn av flere runder med målinger og beregninger.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser).