Norge digitalt utvalg (ND)

I nasjonalt veiledningsmateriell for ND anbefales det at arbeidet i fylkene skal organiseres med et overordnet Fylkesgeodatautvalg og to underutvalg; Basisdata-  og Plan- og temadatautvalg. Dette er tilsvarende som ND er organisert i begge trøndelagsfylkene i dag.

1. juni hadde geodatautvalgene for Nord- og Sør-Trøndelag et felles møte der man diskuterte den videre prosessen. I forkant av møtet hadde Kartverket skissert et opplegg for videre prosess som det jobbes videre ut fra.

Kartverkets forslag til prosess

  • Nåværende fylkesgeodatautvalg i NT og ST avholder felles møter fram til nytt geodatautvalg for Trøndelag er etablert
  • Høstmøtet i NT og Norge digitalt årsmøte (julemøtet) i ST gjennomføres som vanlig
  • Det skal arrangeres ett felles møte for geodatautvalgene i ST / NT i september
  • Senest på møtet i september skal sammensetningen av alle utvalgene bestemmes
  • Det nye geodatautvalget for Trøndelag konstituerer seg og trer i kraft når de møtes i november 2017 for å vedta geodataplan for neste fireårsperiode
  • De nye underutvalgene etableres innen utgangen av 2017 slik at de trer i kraft med virkning fra 1. januar 2018. Det er opp til arbeidsutvalgene å vurdere fellesmøter resten av 2017

Geodataplan for Trøndelag 2018-2021

Fra 2018 skal det være en felles geodataplan for Trøndelag. Geodataplanen skal være ferdig og vedtatt i løpet av november 2017.

Arbeidet med geodataplanen sommer / høsten 2017 gjennomføres i den grad det er hensiktsmessig som tidligere i hvert av fylkene.

Kartverket er sekretariat og sørger for å sy sammen planutkastene i de to fylkene til en felles plan.