Kartverket Stavanger er sekretariat for fylkesgeodatautvalet i Rogaland, og utarbeider utkast til nye geodataplanar. Utkastet er basert på mottekne innspel om kartleggingsbehov, ønska prioriteringar frå partane i fylket og føringar gitt frå myndigheitene.

Det er fylkesgeodatautvalet for Rogaland som vedtek geodataplanen og hovudsatsingsområda i planperioden.

Hovudsatsingsområda i planperioden 2019 - 2022

Fylkesgeodatautvalet i Rogaland vil ha følgande fokusområde og satsingar i planperioden:

  • Sluttføre vegadresser i Rogaland så langt det let seg gjere
  • Få kommuneplanar og alle relevante detalj- og reguleringsplanar over på digitalt vektorformat
  • Auke tilgjenget til oppdaterte kartdata gjennom sentral forvaltning av FKB-data og plandata (geosynkronisering)
  • Gjennomføre regionsvise møte med dei samarbeidande kommunane
  • DOK – Det offentlege kartgrunnlaget
  • Purre på nasjonale geodataleverandørar for tilgang til oppdaterte data/metadata/dekningskart
  • Gje grunnlag for å forebygge og handsame kriser på ein betre måte
  • Greie ut «Temadata Rogaland»-løysing

Geodataplanen

Geodataplanen er ein plan for Noreg digitalt-samarbeidet i dei enkelte fylka. Han omhandlar det dei lokale partane samarbeider om eller planlegg å samarbeide om i sin region. Arbeid som dei enkelte partane har ansvar for, men som ikkje er omfatta av samarbeidet, er ikkje ein del av denne geodataplanen.

Planen har av to delar:

  • Eit fellesdokument som er likt i alle fylka i landet. Dette dokumentet inneheld generell informasjon og overordna føringar for det lokale geodatasamarbeidet i Noreg digitalt. Her er det ei kort innføring i korleis Noreg digitalt-samarbeidet er organisert og kva som er dei viktigaste rammevilkåra for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal vere likt for alle fylke og ikkje endrast lokalt.
  • Ein fylkesgeodataplan som er utarbeidd spesielt for eit fylke eller ein region. Fylkesgeodataplanen handlar om dei aktivitetane det blir samarbeidd om lokalt.

I tillegg er det utarbeida ein handlingsplan (xlsx) som samstiller alle tiltaka for kvart enkelt prosjekt.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Stavanger er Steinar Wergeland: steinar.wergeland@kartverket.no.