Fokusområder og satsinger i planperioden 2019 - 2022

Basisdata - Sikre et standardisert og lett tilgjengelig datagrunnlag

  • Samordne kartleggingsprosjekter gjennom Geovekst med Omløpsfotografering og Nasjonal Detaljert Høydemodell
  • Sikre kvalitet og tilgjengeliggjøring av oppdaterte geodata gjennom gode rutiner for kontinuerlig ajourhold
  • Forbedre kvaliteten på utvalgte datasett

Øke kunnskapen om og bruken av geodata

  • Arbeide for at saksbehandlere tar i bruk tilgjengelige geodata og tjenester, gjennom ulike kompetansetiltak
  • Bidra med fagkompetanse på arenaer der det er naturlig å delta
  • Videreutvikle de interkommunale samarbeidene og samhandlingen med fylkesetatene for å utnytte potensialet for mer effektiv saksbehandling

Bidra til en god gjennomføring av regionreformen

  • Bistå kommunene i nødvendig kvalitetsheving/forberedelser i matrikkelen, herunder retting av avvik mellom matrikkel og grunnbok
  • Følge opp kommuner i Vestfold og Telemark som skal slås sammen i 2020 og bidra til at den digitale sammenslåingen

2019-2022