Brukerforumet består av kommunerepresentanter fra regionen og er representativt basert på fagområder (vegforvaltning og kart- og geodata), geografisk plassering og størrelse.

Dagsorden settes i tråd med innspill og ønsker fra kommunene i regionen.

Målsetting

Overordnet målsetting er at brukerforumet skal jobbe med felles problemstillinger knyttet til vegforvaltning og registrering av data i NVDB, samt dataflyt og standardisering av vegdata. 

Oppstartsmøte i juni

21. juni 2018 ble oppstartsmøte holdt hos Kartverket Oslo med 17 engasjerte veg- og kartforvaltere. Under heldagsmøtet ble det diskutert en rekke problemstillinger og potensielle løsninger, det ble fastsatt målsettinger for videre arbeid, og det ble valgt et sekretariat for brukerforumet. Brukerforumet skal møtes tre ganger i året.

Neste møte holdes i oktober 2018 hos Statens vegvesen. 

Sekretariatet

Sekretariatet består av følgende medlemmer:

  • Martin Martinsen: Asker kommune- leder
  • Øystein Russ Kristiansen: Asker kommune
  • Line Anette Pehrson: Frogn kommune
  • Brede Fagerheim Gilhuus: Oslo kommune
  • Jan Tore Kyrdalen: Statens vegvesen
  • Henrich Bolman Biørn: Kartverket- sekretær

Veien videre

Brukerforumet ble enige om en rekke mål som skal danne grunnlag  for det videre arbeidet. Det skal arbeides med å identifisere nytteverdi og kostnadsbesparelser ved bruk av NVDB, etablere et forslag til tilpasning/vedlegg av kommunale vegnormer, se etter løsninger for smidig dataflyt mellom forskjellige datasystemer, engasjere til samarbeid internt og eksternt med mere.

Om NVDB (vegvesen.no)

Alle dokumenter er i pdf.