Dette vil i de aktuelle områdene gi et enda bedre stasjonsnettverk, som vil gi bedre nøyaktighet og robusthet for CPOS-brukere i området. 

Landsdekkende prosjekt

Basestasjonen som monteres på Hamar og på Elverum inngår i et landsdekkende nettverk av om lag 200 stasjoner som mottar og korrigerer satellittsignaler. De nye basestasjonene er satt opp i forbindelse med et pilotprosjekt Kartverket har med Jernbaneverket, hvor Jernbaneverket skal teste Kartverkets posisjonstjenester til innmåling av jernbanespor. Stasjonene på Hamar og Elverum vil være tilgjengelige, i første omgang, frem til nyttår.

Forbedret nøyaktighet 

Stasjonsnettverket som ligger til grunn for beregning av CPOS har i flere år vært landsdekkende med ca. 70 km mellom hver stasjon. I de 3 siste årene har vi fortettet nettverket i tettbygde strøk, slik at avstanden mellom stasjonene nå er ca. 35 km i store deler av nettet. Fortetting av stasjonsnettverket har gitt et stort bidrag til forbedret nøyaktighet for CPOS målinger.

Når du måler med CPOS, måler du høyde over ellipsoiden. Dersom geoidemodellen (HREF-modellen) for NN2000 er lagt inn på måleboka får man ut høyder i NN2000.

CPOs nøyaktighet 

Koordinat-/høydesystem (datum)I områder med ca 35 km mellom basestasjoneneI områder med ca 70 km mellom basestasjonene
Grunnriss EUREF 89 8 mm 14 mm
Høyde EUREF 89 (over ellipsoiden) 17 mm 30 mm
Høyde NN2000 20 mm 36 mm

 Resultatene er basert på Kartverkets analyser av målinger utført med CPOS. Resultatene er basert på målinger under gode, lokale forhold og ingen atmosfæriske eller andre forstyrrelser av betydning. 

 

Les mer om Kartverkets posisjonstjenester.