Hele «kommune-Norge» følger nå med på hva som skjer med piloten Nye Sandefjord, og ønsker å ta del i hvilke prosesser Nye Sandefjord må gjennom. Sammenslåingsprosjektet i den nye storkommunen jobber mot 1. januar 2017, da alle tjenester og alle systemer rettet mot innbyggere og mot statlige virksomheter som NAV, Folkeregisteret og matrikkelen skal fungere.

- Vi jobber på flere fronter mot politisk ledelse, informasjon mot innbyggere, kulturprosjekt og organisasjonsbygging blant ansatte og mot statlige virksomheter. Vi har intensivt løp foran oss, sier IKT-prosjektleder Lars Petter Kjær i Sandefjord kommune.

Samarbeidsmøte i Sandefjord

I januar møttes Vestfold-kommunene, NAV, KS og Kartverket, der samarbeid og oppfølging sto på programmet. Noe av det prosjektet for Nye Sandefjord må ta stilling til, er valg av eventuelle IKT-anskaffelser, valg av nye adresser og veinavn, gårdsnummering og overføring av alle innbyggerne inn i NAV-systemet med nytt kommunenummer, slik at alle får ytelsene de har krav på fra 1. januar 2017.

Huskelisten er langt, og prosjektgruppen for Nye Sandefjord har tett dialog med KS, NAV og Kartverket, som er koordinator for reformen på matrikkelsiden.

Kartverket lager en nasjonal veileder for kommuner som ønsker å slå seg sammen, og ønsker å jobbe tett med prosjektet i Sandefjord.

- Alles øyne er nå rettet mot Nye Sandefjord. Vi ønsker å få være behjelpelige der vi kan, men vi lurer også på hva Kartverket kan gjøre for oss når det gjelder å koordinere arbeidet som vi skal gjennom, sier rådmann Gudrun Grindaker i Sandefjord kommune.

Støtter Nye Sandefjord

- Vår rolle som koordinator vil være å informere og identifisere avhengigheter i sammenslåingsprosessen som kommunene selv ikke har oversikt over. Vi ønsker å støtte Nye Sandefjord, og kan også målbære deres budskap når vi er ute og snakker om kommunereformen, sier prosjektleder Unn Disch Kihle.

Hun sier at arbeidet som gjøres i piloten, vil være med å gjøre sammenslåingsprosessene til andre kommuner lettere på sikt.

- Vi skal se hvordan vi kan være i enda tettere dialog og samarbeid med Nye Sandefjord. Målet for alle er at Sandefjord, Andebu og Stokke skal lykkes – og at andre på sikt kan lære av dem, sier Kihle.

Et tips som Lars Petter Kjær kan gi andre kommuner som ønsker å slå seg sammen, er:

- Ikke start for sent med planleggingen, sier Kjær. 

Mer informasjon

Se Kartverkets prosjektsider om kommunereformen