Det er Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) som står bak satsingen på å samle inn og dele kunnskap om havbunnen langs kysten i Norge. «Marine grunnkart i kystsonen» er et spleiselag hvor også samferdsels-, klima- og miljøsektoren bidrar. I tillegg er kommuner og fylkeskommuner i pilotområdene med og delfinansierer. Investeringene i pilotområdene har en total kostnadsramme på tilsammen 84,6 millioner kroner over tre år.

– Vi vet for lite om hvordan det ser ut under havoverflaten langs norskekysten. Regjeringen vil derfor gjøre en ekstrainnsats for bedre kartlegging av ressursene i kystsonen. Det vil gi oss bedre næringsutvikling, miljøvern og en mer bærekraftig forvaltning av kystsonen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vi er svært glade for at vi endelig kan ta fatt på dette viktige arbeidet. Ved å etablere og forvalte ny kunnskap om den verden som ligger under vannflaten, kan vi ta ut kystens utviklingspotensial på en bærekraftig måte, til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup. 

Piloter i Troms, Rogaland og Nordre Sunnmøre

Pilotområdene som skal kartlegges er Troms (Kvænangen og Skjervøy), Rogaland (Nye Stavanger) og Nordre Sunnmøre. Kartverket, NGU og HI har på sikt en ambisjon om å kartlegge og sammenstille data, samt formidle data og tjenester, for hele den norske kystsonen. Dette skal gå helt inn til fjæresteinene; et område på 100.000 kvadratkilometer. 

– Dette arbeidet vil gi større, raskere og mer helhetlig dekning av kysten enn det dagens oppstykkete kartlegging og sammenstilling av kystdata legger opp til, sier kartverkssjefen.

Gode eksempler fra havbruk og fiske

«Marine grunnkart i kystsonen» vil bidra til å bygge bærekraftige byer og sterke distrikter, gjennom å tilrettelegge for havbruk, fiske og høsting av de marine ressursene i kystområdene – uten å ødelegge verdifulle økosystemer.

Ved Kjelneset i Fosnes kommune har oppdrettsnæringen flyttet oppdrettsanlegg som følge av ny kunnskap med marine grunnkart i kystsonen. Resultatene er redusert «forfaktor» fra 1,2 til 1,0 – noe som forteller at fisken trenger mindre for for å vokse én kilo. De nye kartene har også bidratt til en økning på konsesjon fra 2350 til 5460 tonn.

I 2018 startet kystfiskerne prøvefiske med marine grunnkart, etter modell fra Canada der kystfiskerne bruker marine grunnkart. Tall fra Canada viser at fiskere med tilgang til marine grunnkart bruker 87 prosent mindre tid på samme fangst. 80 prosent mindre areal fisket, noe som betyr mindre miljøskader på bunnen. Fiskerne bruker også 40 prosent mindre drivstoff.

Klimatilpasning, næringsutvikling og beredskap

Kommuner etterspør bedre kystdata for bruk til blant annet trasévalg for ledninger, havneutbygging og for å få oversikt over ressursene. Derfor er også kommuner og fylkeskommuner i pilotområdene sterkt engasjert i satsingen på marine grunnkart. God sjøinformasjon er viktig for å forhindre interesse- og næringskonflikter i kommunene og bidrar til sammenfallende planinformasjon på ulike nivå.

Det er en nasjonal målsetning å få mer gods over på kjøl. Med økt sjøtransport og utvikling av autonome skip følger også et økende behov for god maritim infrastruktur. Marine grunnkart i kystsonen vil til enhver tid være et oppdatert verktøy i den forebyggende sjøsikkerheten og beredskapen i Norge.
Bærekraftig bruk av hav og kystområder

Både Stortinget og regjeringen står samlet om økt satsing for en bærekraftig bruk av de marine ressurser. Bærekraftig bruk av havets ressurser betyr å styrke innsatsen mot de betydelige klima- og miljøtruslene havene står overfor. Den blå økonomien forutsetter detaljert kunnskap om de marine økosystemer og havbunnen og de store forandringer som skjer, enten som følge av naturlig variasjon eller menneskelig påvirkning av kystmiljøet. Havet er også nøkkelen til å løse mange av FNs bærekraftsmål. Havet er en viktig kilde til mat, energi, jobber og velferd over hele verden – også for en havnasjon som Norge. 

Lønnsomt for samfunnet

Metier gjennomførte i 2017 en forenklet samfunnsøkonomisk analyse for oppdrettsnæringen i tre pilotområder på til sammen 1300 kvadratkilometer; i Nye Stavanger, Nordre Sunnmøre og Troms. Den viser at det å investere 85 millioner kroner i innsamling, analyser og kunnskapsdeling av marine og økologiske grunnkart i disse tre områdene har en positiv samfunnsøkonomisk gevinst på 150 millioner kroner og ca 50 nye permanente arbeidsplasser. Potensialet for det nasjonale programmet «Marine grunnkart i kystsonen er dermed stort.

Les mer om marine grunnkart i kystsonen

Les pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kartlegging av områder under vann