Det er analyseselskapet Oxford Research som har gjennomført undersøkelsen av det statlige kartleggingsprogrammet MAREANO, som samler data fra havbunnen. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket står for daglig drift av MAREANO, mens Miljødirektoratet leder programgruppen.

– I all hovedsak oppfyller programmet sitt primære formål. Nytten av produktene er stor, særlig i arbeidet med forvaltningsplaner, men også i forskningssammenheng. Produktene oppleves som relevante og presise, og er stort sett tilpasset de viktigste brukernes behov, heter det i brukeevalueringen.

Det er særlig kartproduktene, samt rapporter og til dels analysedata, som brukes av mange. Også dybdekart og biologiske produkter blir brukt av flere aktører, etterfulgt av produkter innenfor geologi og menneskelig påvirkning av havbunnen.

Offentlig forvaltning

MAREANO-programmets viktigste brukere er offentlig forvaltning; departementene og til dels de underliggende etatene. I tillegg framstår forskningsaktører og programmets egne datafangere – Havforskningsinstituttet, NGU og Kartverket – som viktige brukere av programmet.

– Kunnskapsgrunnlaget fra MAREANO er viktig for de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene. Gode kvalitetssikrede data er grunnleggende for både bruk og vern, sier leder av programgruppen i MAREANO, avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet.

Nåmdal peker på at Norge nå har etablert en modell for kartlegging som også andre kystnasjoner, som arbeider med blå vekst, kan ta i bruk hele eller deler av.

– Vi setter av betydelige midler til havbunnskartlegging. Til sammen er det brukt én milliard kroner på MAREANO, og vi arbeider stadig med å forbedre programmets nytte for brukerne, sier hun.

Les hele artikkelen på mareano.no.