Fra dag til klokkeslett

Dagens tinglysingssystem og regelverk er basert på prioritet etter hvilken dag dokumentet er mottatt til tinglysing. Dokumenter som er registrert samme dag får likestilt prioritet, med unntak av tvangsforretninger (se nedenfor).

Med innføring av nytt system for elektronisk tinglysing, fra 18. april 2017, åpnes muligheten for å gjøre prioritetsrekkefølgen enda mer presis. Etter endringer i tinglysingsloven § 20 vil prioritetsrekkefølgen følge det eksakte tidspunktet et elektronisk dokument er registrert i grunnboken, og dokumentet vil i kollisjonstilfeller gå foran dokumenter som er registrert senere samme dag. Grunnboksutskriften vil vise det eksakte tidspunktet, inkludert klokkeslettet, et dokument er tinglyst. Det vil fremgå av grunnboksutskriften fra hvilket klokkeslett den er oppdatert på.

For brukere av det nye systemet for elektronisk tinglysing vil det innebære en mye raskere kontroll av at det tinglyste dokumentet har fått den forutsatte prioriteten, og tilhørende transaksjoner kan gjennomføres umiddelbart.

Papirbaserte dokumenter

Det nye systemet for elektronisk tinglysing er i første omgang tilrettelagt for profesjonelle brukere. Det vil fortsatt være mulig for privatpersoner og andre å sende inn papirbaserte dokumenter til tinglysing. Papirbaserte dokumenter vil bli behandlet fortløpende samme dag som de er mottatt. Dokumentene blir ikke umiddelbart registrert i grunnboken, men vil bli overført samlet på et senere tidspunkt samme dag. Etter forslag til endringer i tinglysingsforskriften er tidspunktet satt til klokken 21.00.

Dette innebærer at papirbaserte dokumenter vil følge samme prioritetsregler som i dag, ved at papirdokumenter som er registrert samme dag får likestilt prioritet. De vil likevel få prioritet bak elektronisk dokumenter som er tinglyst tidligere enn klokken 21.00 samme dag.

Unntak for tvangsforretninger

I dagens regelverk er utleggs- og arrestforretninger og noen andre tilfeller unntatt fra regelen om likestilt prioritet innenfor samme dag. Forretningene går foran andre tinglyste dokumenter samme dag, jf. tinglysingsloven § 20 andre og tredje ledd. Unntaket videreføres også etter innføring av elektronisk tinglysing. Det innebærer at tvangsforretninger får beste prioritet, uavhengig av hvilket klokkeslett forretningen ble registrert i grunnboken, jf. vedtatt endring i tinglysingsloven § 20 tredje ledd.