Norge og Kartverket har sterke interesser i at arbeidet i FN lykkes. Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup var svært fornøyd med vedtaket.

– Vi har bidratt med vår kompetanse i mange år og det bærer frukter; for geodesi og for det geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund. Jeg er stolt over hva vi har fått til, og vi vil fortsette med dette viktige internasjonale arbeidet og yte vår kompetanse, sier Frøstrup.

Norges delegasjon på møtet i ekspertkomitéen (UN-GGIM – United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management) ble ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Avdelingsdirektør Guro Voss Gabrielsen holdt innlegget for Norge om utfordringene som global geodesi står overfor.

Vårt felles ansvar

 – Det er vårt felles ansvar å jobbe for å styrke den globale geodetiske referanserammen. Verden trenger bred internasjonal kompetanse og kapasitetsbygging innen geodesi, og etablering av et senter for geodesi er et skritt i riktig retning, sa Guro Voss Gabrielsen i sitt innlegg.

I regi av FN

Underkomitéen for geodesi skal nå konsultere videre hvordan det praktiske rundt et slikt senter kan organiseres og finansieres. Senteret skal etableres i regi av FN.

 – Jeg er glad for at underkomiteen har fått medhold i vår anbefaling og at vi skal jobbe videre med dette, sier Laila Løvhøiden, seksjonsleder for global geodesi i Kartverket. Hun har ledet arbeidsgruppen i FN som har utredet alternativer for hvordan det globale samarbeidet om geodesi kan styrkes. Utredningen er en oppfølging av FN-resolusjonen om den globale geodetiske referanserammen, som generalforsamlingen vedtok i februar 2015.

VIKTIG VEDTAK: FNs ekspertkomité for geografisk informasjon behandler saken om å etablere et globalt geodetisk «Centre of Excellence». Foto: Anne Jørgensen 

Global koordinering

En viktig oppgave for senteret blir å koordinere geodesiaktiviteter på et globalt nivå.

– Det er helt essensielt dersom vi skal utnytte de nye geodetiske jordobservatoriene fullt ut, som vårt eget i Ny-Ålesund på Svalbard, sier Løvhøiden. Hun er glad for at enkelte land allerede har signalisert at de jobber for å skaffe midler til senteret.

Les hele utredningen om hvordan det globale samarbeidet om geodesi kan styrkes gjennom et globalt geodetisk «Centre of Excellence»: GGRF Position Paper on Governance (pdf).

Les mer om arbeidet i FNs underkomité for geodesi.