Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 36 millioner kroner til dette arbeidet i 2016. I alt vil det koste rundt 300 millioner kroner å utvikle 3D-modellen, og den skal være ferdig bygd i løpet av fire-fem år.

For å lage modellen må store deler av landet laserskannes fra fly, noe som i kombinasjon med flybilder vil gi svært detaljert terreng- og høydeinformasjon. Dermed kan man blant annet beregne hvor langt inn og hvor høyt vannet vil stige ved en flom.

- Stort og viktig

Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup er glad for at regjeringen nå gir klarsignal til en detaljert digital høydemodell.

- Dette blir et stort og viktig prosjekt for Kartverket de nærmeste årene, sier hun.

- Naturkatastrofer rammer plutselig, men det er mulig å forberede seg gjennom gode risikovurderinger i forkant. Vi kan bygge husene våre der de er minst utsatt for flom, og vi kan legge veiene der de ikke risikerer å bli vasket bort eller tatt av ras. En detaljert digital 3D-modell av hele landet kan hjelpe oss til å beregne flomsoner og rasfare langt mer nøyaktig enn i dag, og det vil gjøre at vi står bedre rustet mot ekstremvær og naturkatastrofer, sier Anne Cathrine Frøstrup.

Les kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners kommentarer på departementets nettsider.

Arbeidet med ny høyde- og terrengmodell vil ta til så snart statsbudsjettet er klart og rammebetingelsene er klare, og vil skje i tett samarbeid med NVE, Norsk institutt for bioøkonomi, samferdselsetatene, Kystverket, kommunene og flere andre etater som NGU og kulturminnemyndigheter. Laserskanningen kan ta til når snøen har gått våren 2016.

 LASERSKANN. Slik skal hele landet laserskannes fra fly. Ill.: Blom

Mangler gode data

I dag mangler vi nøyaktige høyde- og terrengdata for store deler av landet, og beregningene av for eksempel flomsoner og rasområder blir ikke nøyaktige nok.

Gode høydedata er også avgjørende for at detaljplanlegging av veier, jernbane, bygg og anlegg skal gå raskere. I dag må byggeprosjekter vente flere måneder på disse dataene.

Videre vil det gi forenkling og forbedring for blant annet avrennings- og rasfareanalyser, naturanalyser, beregning av hogstvolum, kartlegging av luftfartshindre, identifisering av fornminner, geologiske undersøkelser, samfunnssikkerhetsplanlegging og arealplanlegging.

 

Eksempel på analysegrunnlag fra Tromsø. Bedre høydedata i bildet til venstre gir bedre nøyaktighet i analysen av ras- og flomutsatte områder. Ill.: NGU

Pilotprosjektet

I 2015 har Kartverket og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med andre fagetater gjennomført en pilot for en digital høydemodell. Det er planlagt å laserskanne nær 14.000 kvadratkilometer i Østfold/Akershus, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Norge, og om lag 60 prosent av dette er så langt gjennomført.

Nord-Norge er stort sett ferdig, mens det gjenstår noe i høyereliggende strøk i Møre og Romsdal. Det gjenstår mye i Sør-Trøndelag, samt en del i Østfold/Akershus. I Østfold/Akershus ble det stopp i juni på grunn av gjengroing, men det er gitt klarsignal til å starte opp igjen skanning nå i oktober.

Det er Terratec, Cowi og Blom som gjennomfører laserskanningen. I pilotprosjektet deltar, foruten Kartverket, Statens vegvesen, Avinor, Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Norsk institutt for bioøkonomi.

Det skal lages punktsky fra laserskanningen, samt overflatemodell og terrengmodell. Punkttettheten er 2 punkt per kvadratmeter.

Les mer om pilotprosjektet

Les mer på prosjektsidene på kartverket.no