Før sommeren ble det avholdt møte i samordningsforum, forumet Kartverket opprettet i 2016 som en del av arbeidet med kommunesammenslåingen av 0710 Sandefjord. Her samles statlige etater og andre aktører samt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å informere hverandre om status samt diskutere og belyse problemstillinger. På junimøtet ble det diskutert hvordan den fremtidige strukturen skulle være. 

- I 2016 hadde forumet en viktig funksjon, og en god løype ble gått opp. Det er etablert kontakt blant mange, og vi opplever at deltakerne mener det er et fruktbart sted å lufte problemstillinger og få informasjon, forteller Bernt Audun Strømsli, teknisk koordinator for kommune- og regionreformene i Kartverket. 

Verdifull plattform for informasjon og diskusjon

Av deltakerne får Kartverket tilbakemelding på at møtene er verdifulle, og det har vært viktig for aktørene å bli oppdatert på Kartverkets arbeid med blant annet testportal i forkant av sammenslåing. Flere kom med tilbakemelding om at de ønsker å være oppdatert på det som skjer videre i høst. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også deltatt i foraet, og etatene har på denne måten kunnet ta opp aktuelle spørsmål med departementet direkte. Vi har også vært kontinuerlig oppdatert på det omfanget av sammenslåinger som ligger foran oss. 

- Det er enighet om at foraet skal videreføres, men vi ønsker å rigge en konstellasjon for å møte direkte med kommuner og relevante samarbeidsparter. Det vil derfor være mer èn-til-èn møter og ved behov. Om det meldes behov til Kartverket ved teknisk koordinator, skal vi kalle inn, uttaler Bernt Audun Strømsli. 

Tett på 2018-kommunene

Kartverket vil gjennom høsten jobbe tett på kommunene som skal gjennom sammenslåing, og her er både teknisk koordinator og fylkeskartkontorene på ballen: 

- Vi har tatt direkte kontakt med alle 18 fylkesmannsembeter med informasjon av deres oppgave og mulighet for samarbeid. Blant halvparten er det opprettet god kontakt og samarbeid mellom Kartverket og fylkesmenn. Vi har jobbet en del konkret opp mot 2018 kommunene: Både de fire kommunesammenslåingene, og de 47 kommunene i Trøndelag som skal få nytt kommunenummer. Vi har opprettet kontakt med fylkesmenn i Sør- og Nord-Trøndelag, og vi må avklare hvilket oppfølgingsnivå vi skal jobbe på.

I løpet av høsten skal vi også gjennom et større arbeid med nettsidene for kommune- og regionsammenslåingene. Kartverkets sjekkliste skal forbedres og klargjøres for sammenslåing på kommune-, region- og grensejusteringsnivå. 

- Vi er godt i gang med arbeidet, og gleder oss til å kunne tilby nettsider som fungerer enda bedre for brukeren. Det ligger mye nyttig informasjon i sjekklista, og vi ønsker å legge til rette for at den blir så god som mulig for brukerne våre, avslutter Strømsli. 

Her kan du se Kartverkets sjekkliste for kommune- og regionsamennslåing. 

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål, ta kontakt med teknisk koordinator Bernt Audun Strømsli.