Prosjektet som har gått fra 2015 er nå kommet til en ende, men arbeidet er ikke over. Arbeidet som har stått på videreføres i et internt og et eksternt prosjekt. Dette innebærer blant annet å bevare den tette kontakten med statlige etater, private leverandører og kommunene som er involvert.

- Uten Kartverket hadde vi ikke vært der vi er

Samordningsforum, som ble opprettet i prosjektet Kommunereform i en digital virkelighet, har blitt en viktig møteplass for de godt 15-20 etatene som deltar. Dette fora blir videreført, noe deltakere ved det første møtet i 2017 var glade for.
- Kartverket har gjort en god jobb med samordningsforum, uttaler Trine Pettersen i Helsedirektoratet.

- Kartverket har bidratt med god informasjon om prosessen for, og utfordringer knyttet til pilotprosjektet i Sandefjord. De har samlet statlige interessenter og sørget for felles forståelse av utfordringsbildet og oppgavene.

I Samordningsforum er det enighet om at møteplassen er verdifull både som informasjonspunkt og som et rom for meningsutveksling. Deltakerne får innblikk i parallelle prosesser hos de forskjellige etatene, og kan utveksle ideer og meninger.
- Det har vært verdifullt for Kartverket å opprette kontakten vi har i Samordningsforum, forteller Unn Disch Kihle, som har vært prosjektleder for kommunereformprosjektet.

- Vi håper at dette er gjensidig, og at vi kan fortsette å dra nytte av hverandre videre.

Dette var det stor enighet om:
- Uten Kartverket hadde vi ikke vært der vi er, konkluderer Trine Pettersen.

Videreutvikler teknisk løsning 

Kartverket har som nasjonal matrikkelmyndighet sørget for at pilotsammenslåingen 0710 Sandefjord ved nyttår 2017 ble vellykket gjennomført. Her kan du se NRK sin reportasje om Kartverkets arbeid. Godt samarbeid med kommunene fylkeskartkontoret og matrikkel- og stedsnavnavdelingen har sørget for at prosjektet holdt tidskjema, i tillegg til verdifull kompetanseoverføring. Denne erfaringen og kompetansen tas med videre i Kartverket når vi nå skal videreutvikle, kommuneendringsprogrammet Marty, som er en testløsningen for matrikkeldata som ble utviklet i løpet av 2016. Her kan du lese mer om den tekniske løsningen.

Arbeider videre med koordinering

Som teknisk koordinator har Kartverket i 2016 arbeidet med sammenslåing i IKT-perspektiv. Dette har blant annet bestått av over 120 aktiviteter hvor prosjektet har reist rundt og fortalt om Kartverkets erfaringer i arbeidet med kommunesammenslåing. Sammen med PA Consulting og Arkivverket holdt prosjektet kurs i kommunesammenslåing på NOKIOS 2016. 

Jan Stensby på NOKIOS 2016.

Kartverket har også arbeidet tett med PA Consulting og KS, som har laget FoU-en «Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing».I tillegg kommer mange foredrag og bilaterale møter i kommuner, fagmiljøer og egne informasjonsmøter. 

Utpekt som teknisk koordinator for kommune- og regionreformene

I tildelingsbrev for 2017 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utpekt Kartverket som teknisk koordinator på IKT-spørsmål i kommune- og regionreformene. Det videre arbeidet innledes med en workshop i mars som KMD og Kartverket arrangerer i fellesskap, les mer om workshopen her.  Nettsider for kommunesammenslåing og sjekklista som hører til, har også vært et viktig produkt av arbeidet i 2016. Disse nettsidene vil gjennom 2017 bli videreutviklet og sjekklista skal bygges ut i format og innhold, med nye oppgaver og erfaringer. Prosjekteier Olav Petter Aarrestad, IT-direktør i Kartverket, holder i den nye koordinatorrollen. Per i dag besitter Bernt Audun Strømsli, ved fylkeskartkontoret i Trondheim, stillingen som koordinator.

Her kan du se Kartverkets sjekkliste for kommunesammenslåing. Vi tar gjerne imot innspill til forbedring. Send tilbakemeldinger til prosjektleder Bernt Audun Strømsli.

Viderefører gjennomføring av kommune- og regionreformene i 2017

I tillegg til koordinatorrollen skal Kartverket sørge for å gjennomføre kommune og regionreformene i matrikkelen for de åtte kommunene som skal slås sammen 01.01.2018.

  • Nøtterøy og Tjøme som blir til Færder kommune
  • Larvik og Lardal som blir til Larvik kommune
  • Hof og Holmestrand som blir til Holmestrand kommune
  • Rissa og Leksvik som blir til Indre Fosen kommune
  • I tillegg til disse fire parallelle kommunesammenslåingene skal det nye fylket Trøndelag oppstå når Nord og Sør Trøndelag slår seg sammen også 01.01.2018.

Den nye kommunen Sandefjord 0710 ble født 01.01.2017

Foruten å gjennomføre sammenslåingene i matrikkelen skal en betydelig videreutvikling av Marty gjennomføres i 2017. Samtidig skal vi videreutvikle metode for tilbakeføring i matrikkelens produksjonsdatabase samt distribusjon av matrikkeldata for gode leveranser per 01.01.2018. Arbeidet med videreutvikling av Marty, sammenslåingene i matrikkelen og den interne koordineringen er bemannet opp som et eget prosjekt i Kartverket.