Geovekst vanngruppe

Overvann fra styrtregn er blitt et stadig større og vanligere problem, og det er viktig å vite hvor dette vannet normalt vil renne, slik at man kan tilrettelegge for å forutsi hvor vannet kommer i en ekstremsituasjon.

Geovekst-forum har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med kvalitetsforbedring av FKB-Vann.  Gruppen skal også samle og samordne behovene til partene i Geovekst-samarbeidet ved å foreslå kvalitetshevende tiltak og endringer av standarder og registreringsinstrukser, slik at FKB-Vann blir et godt hjelpemiddel i samfunnsplanleggingen framover.

Datasettet FKB-Vann

FKB-Vann er et datasett som er etablert og ajourholdt ved konstruksjon fra flybilder. Det gir utfordringer ved dårlig innsyn i områder med tett vegetasjon, og dessuten blir konstruksjonen påvirket av vannstanden i flybildene på det tidspunktet bildet ble tatt.  Dersom det er flom eller mye overvann når flybildene blir tatt, kan konstruert vannkontur bli misvisende i forhold til hva som er normal vannstand.  Resultatet er at dagens FKB-Vann stedvis har dårlig fullstendighet og stedfestningsnøyaktighet.

Nyttig hjelpemiddel for massiv kvalitetsheving

Ny detaljert høydemodell kan vise seg å være et svært nyttig hjelpemiddel for å bedre kvaliteten på FKB-Vann.  Vann renner som kjent nedover, og vil følge lavbrekkene i terrenget.  Disse kan ganske enkelt beregnes på en høydemodell og brukes som rettesnor når vegetasjonsdekket er for tett.  Sentral lagring av FKB-data og nye metoder for automatisering, som maskinlæring, gir muligheter for massiv kvalitetsheving av eksisterende data.

Mangelfulle registreringer av rør under bakken

Vann som ledes i rør under bakken er i dag svært mangelfullt registrert og mangler en felles forvaltning.  Dette kan være lengre rørsystem som leder elver og bekker i rør under landbruksareal eller begyggelse, eller enkle stikkrenner under vei og jernbane.  Arbeidsgruppen vil jobbe med å utarbeide en registreringsinstruks og forvaltningsmodell for stikkrenner og andre bekkelukkinger.

Revidert spesifikasjon for FKB-Vann i løpet av 2020

Første møte ble avholdt i Oslo 22. januar 2020.  Gruppen ledes av Kartverket og består forøvrig av representanter fra BaneNor, Fylkesmannen, kommunene, NIBIO, NVE og Statens vegvesen.  Målet er å ferdigstille en revidert spesifikasjon for FKB-Vann og plan for kvalitetsheving i løpet av året.  Gruppen vil søke bred involvering blant brukere, produsenter og formidlere.