Border GO er med andre ord ikkje ein ferdig app som vanlege folk kan laste ned og sjekke grenser med, men føreligg altså førebels som ein prototyp som utviklarar og andre interesserte kan bygge vidare på.

- Kjeldekoda kan nyttast som grunnlag for utvikling av andre app-ar og med andre datasett enn det som blir brukt i prototypen per i dag, seier prosjektleiar Kenneth Bahr i Kartverket.

Han oppmodar andre til å bygge vidare på kjeldekoda, bruke andre datasett frå Kartverket eller inkludere eigne data.

– Her er det svært mange moglegheiter for utviklarar og andre, og det er eigentleg berre fantasien som set grenser. Kva med ein applikasjon som kan visualisere havbotnen, leidningsnettet under bakken eller havnivåstigning?

Google Tango

Border Go er for Android-einingar som støttar Google Tango. Prototypen kombinerer ulike datasett som ortofoto, kart, høgde- og matrikkeldata saman med AR-plattformen som ligg i Tango-teknologien for å finne grensepunkt og linjer i terrenget.

Kjeldekoda og ytterlegare dokumentasjon til Border Go ligg på Kartverkets GitHub

Per no er det berre to telefonar (Asus Zenfone AR og Lenovo Phab 2 Pro) som støttar Google Tango, og desse er utstyrte med meir avanserte sensorar som saman sporar rørsler og byggjer opp ein modell av dei fysiske omgjevnadane. Teknologien kan nyttast av utviklarar til å finne løysingar innafor mellom anna navigering innandørs, 3D-modellering, oppmåling og attkjenning av fysiske omgjevnadar.

Google bestemte seg nyleg for å vidareføre Tango som ein ny AR-plattform (ARCore) for telefonar uten dei spesielle sensorane som Tango-telefonane nyttar. Det inneber at ein kan nå ein langt større brukarmasse, sidan mange av dei nyaste telefonane med Android 7.0 og høgare skal støttast.

– Vi har jobba med ei portering av prototypen til ARCore, men denne kjeldekoda er ikkje ferdigstilt og vil dermed ikkje vere tilgjengeleg på Kartverkets Github enno.

Datasett

I prototypen bruker vi fire av Kartverkets datasett; høgdedata, matrikkeldata med eigedomsgrenser, ortofoto (flyfoto) og bakgrunnskart.

Høgdedata er ein viktig komponent for å visualisere og framstille matrikkeldata på bakken. Kartverket har gjennom Border Go avdekka behovet for å lage ei ny teneste som gjer høgdedata med høgast oppløysing lettare tilgjengeleg på nye plattformer. Innan denne er klar, så har Kartverket ei open teneste som leverer høgdedata med grovare oppløysing. Denne tenesta blir støtta av prototypen og er tilgjengeleg på Geonorge.no.

Datasetta med ortofoto og matrikkel er per i dag ikkje opne.

Gevinsten for brukarane

- Kartverket er innovative i bruken av AR-teknologien. Vi har løyst mange av utfordringane med å kombinere geografisk informasjon med AR-teknologien på telefonen. I tidlegare AR-applikasjonar kunne ein til dømes sjå retning og avstand til restaurantar og butikkar, men ved hjelp av våre datasett er det no mogleg å visualisere geografiske data rett i terrenget. Det er nyttig for ein utviklar, seier prosjektleiaren i Kartverket.

Les meir