Sal med deltakere på fagdag matrikkel

GODT OPPMØTE: Engasjerte deltakere fra Agderfylkene på fagdagen i Kristiansand. (Foto: Lars Fredrik Gyland.)

Landmåleren og dens rolle etter matrikkelloven

Avdelingsdirektør i Matrikkel og stedsnavnavdelingen, Lars Elsrud holdt et interessant foredrag om god landmålerskikk. Han orienterte nærmere om kildene vi har rundt dette begrepet. Han tok også opp grenseflaten mellom matrikkelføring og oppmålingsforretning, avtale om oppmålingsforretninger for offentlig veggrunn og voldgift.

Tilsyn

Janne Johnsen fra eiendoms og stedsnavnsavdelingen i Kartverket orienterte om erfaringer fra tilsyn. Tilsyn er en måte å undersøke hvordan kommunen som organisasjon holder de myndighetskrav i form av lover og forskrifter som regulerer virksomheten. Kartverket gjennomfører mellom 20 og 30 tilsyn i året. Det føres tilsyn på oppretting av matrikkelenhet og grensejusteringer, føring av bygg og adresse samt samordning mellom plan- og bygningslov og matrikkellovforvaltning. I følge Janne Johnsen avdekkes det ofte at kommunene ikke oppfyller krav til dokumentasjon av oppmålingsforretning, og tilstrekkelig kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Hun orienterte videre om oppmålingsforretning og formelle krav i forhold til gjennomføring av denne. Budskapet til kommunene er å bruke sjekklister og rutiner i dette arbeidet. Dette for å sikre at dokumentasjon, varsling av partene og at videre prosess gjennomføres på riktig måte i henhold til regelverket.

Kommune- og regionreformen

Åsulv Stormoen fra fylkeskartkontoret i Kristiansand orienterte om status for arbeidet i kommunene i forhold til opprettinger i matrikkel og grunnbok som en følge av kommune- og regionreformen. I følge Åsulv er det gjort mye godt arbeid i kommunene på dette området. Det er viktig å få rettet avvikene mellom matrikkel og grunnbok før kommunereformen trår i kraft 2020. Matrikkelen og grunnboka er to fagsystemer som utfyller hverandre, systemene henger tett sammen og utveksler data kontinuerlig. Hvis ikke avvikene er rettet opp før kommune- og regionreformen trer i kraft risikerer vi at viktig informasjon forsvinner og at det kan bli arbeidskrevende å rydde opp i etterkant.

Det gjenstår det fortsatt mye avvik i enkelte kommuner. Fylkeskartkontoret har sent ut avvikslister og vil ta nærmere kontakt med utvalgte kommuner i tiden fremover. Alle avvik må rettes opp i god tid før 1. januar 2020.

Les mer om kommune- og regionreformen på Kartverkets temasider.

Kontaktinformasjon

De som ønsker presentasjonene fra fagdagen kan få disse ved henvendelse til Kartverket Kristiansand ved Åsulv B. Stormoen: asulv.stormoen@kartverket.no.