Norge digitalt-samarbeidet er etablert felles for Aust- og Vest-Agder og det utarbeides en felles geodataplan.

Planen gjelder for en periode på 4 år og rulleres årlig.

Fokusområder og satsinger i 2019:

  • Bidra til utarbeidelse av kommunale geodataplaner. Arrangere felles workshop om temaet, og bidra til å følge opp kommuner.
  • Bidra til fellestiltak og kompetansehevning innenfor digitaliseringsprosjekter og elektronisk samhandling.
  • Bidra til gjennomføringen av kommune– og regionreformen i Agderfylkene
  • Undersøke muligheter og interesse for oppstart av felles samfinansieringsprosjekt for marin grunnkartlegging i kystnære områder i Agder

Geodataplanen

Geodataplanen består av en strategisk del (tekstdokument) som beskriver overordnede strategiske valg for planperioden. Her skisseres mål og tiltak som skal gjennomføres. Handlingsplanen viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Bakgrunn

Plan- og bygningsloven av 2008 med tilhørende kart- og planforskrift § 5 og departementets veiledning. Der står det blant annet at samarbeidet (om DOK) mellom kommuner og statlige etater skal baseres på inngåtte geodataplaner som omfatter hele fylker. Kartverket koordinerer arbeidet med utarbeidelsen av de fylkesvise geodataplanene. Geodataplanene forutsetter inngåelse av såkalte FDV-avtaler med kommunene (forvaltning, drift og vedlikehold).

Norge digitalt-samarbeidet ble etablert på bakgrunn av Stortingsmelding 30, 2002-2003, og er nå også  hjemlet i geodataloven. Norge digitalt-samarbeidet har utviklet maler og rutiner for geodataplanlegging og forvaltning, leveranser og distribusjon av geodata. Det er også utviklet mal for FDV-avtale, som er inngått for alle kommuner i Agder-fylkene.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Kristiansand: Lars Fredrik Gyland