Geodataplan for Nordland fylke 2020- 2023

Nordland digitalt arbeidsutvalg ønsker følgende satsinger i perioden

 • Tilfredsstille behovet for kartdata til drifts-, plan- og utbyggingsoppgaver i Nordland
 • Kartverket og kommunene skal ha fokus på:
  • Kvalitetsforbedring og økt fullstendighet i matrikkelen
  • Øke andelen vegadresser i Nordland
 • Ferdigstille etableringen av digitale planer i de resterende kommunene i Nordland
 • Innføring av geosynkronisering av plandata
 • Øke bruken av tematiske geodata i Nordland med spesiell vekt på datasett som inngår i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)
 • Innføring av nytt forvaltningssystem for FKB-data: Felles sentral kartdatabase
 • Bidra til at Norge digitalt-partene leverer sine data og at dataene gjøres tilgjengelig

Geodataplanen for Nordland fylke 2020-2023 ble vedtatt av Nordland digitalt arbeidsutvalg 24. oktober 2019.

Geodataplanen

Geodataplanen er en plan for Norge digitalt samarbeidet i de enkelte fylkene. Den omhandler det de lokale partene samarbeider om eller planlegger å samarbeide om innen sin region. Arbeid som de enkelte partene har ansvar for, men som ikke omfattes av samarbeidet, er ikke en del av denne geodataplanen.

Planen består av to deler:

 1. Et fellesdokument som er likt i alle landets fylker. Dette dokumentet inneholder generell informasjon og overordnede føringer for det lokale geodatasamarbeidet i Norge digitalt. Her gis en kort innføring i hvordan Norge digitalt-samarbeidet er organisert og i hva som er de viktigste rammebetingelsene for samarbeidet lokalt. Dette dokumentet skal være likt for alle fylker og ikke endres lokalt.
 2. En fylkesgeodataplan som er utarbeidet spesielt for et fylke eller en region. Fylkesgeodataplanen omhandler de aktivitetene det samarbeides om lokalt.

I tillegg utarbeider arbeidsutvalget en handlingsplan i Excel-format som viser alle tiltakene for hvert enkelt prosjekt.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Nordland er Finn Ørnes: finn.ornes@kartverket.no.

Eldre versjoner av geodataplanen for Nordland kan fås ved henvendelse til Kartverket Nordland.