Kart og kartlegging | Kartverket
Hopp til innhold

Kart og kartlegging

Les korleis kart blir til og om det omfattande arbeidet som ligg bak, om korleis ein måler høgda på ein fjelltopp og tyngdekrafta på ein innsjø.

Både satellittar, flyfoto og laserskanning frå fly blir brukt til å måle høgde over havet (hoh.). I tillegg må ein framleis måle manuelt langs bakken for at høgdene skal bli heilt nøyaktige.

Les mer

Eit kart er ei forminska teikning av ein del av jordas overflate sett rett ovafrå. Eit godt kart formidlar bodskapet tydeleg og fortel ei historie.

Les mer

Arbeidet med å lage kart kan delast inn i geodetisk grunnlag (referanseramme), datafangst, generalisering og trykking og mangfaldiggjering.

Les mer

Alle kart har eit rutenett eller koordinatsystem som kan brukast for å stadfeste stader. Koordinatsystemet på kartet kan samanliknast med x- og y-koordinatar i eit aksesystem.

Les mer

Klokkene våre er laga slik at 24 timar skal vere den tida jorda bruker på å snurre éin gong rundt seg sjølv, men jorda snurrar ikkje like fort kvar dag. Det kjem av at jordmassane flytter på seg.

Les mer

Referanserammene ligg til grunn for all geografisk informasjon; for kart, posisjonering, jordobservasjon og måling av klimaendringar.

Les mer

Kor mykje blir vi trekte ned mot sentrum av jorda? For å kunne kartleggje og overvake jorda, må vi også måle endringar i tyngdekrafta.

Les mer