Ny utgave av kystkart nr. 311 Støtt – Andenes ble utgitt 7. mars 2019. Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

Sjøkartet er i målestokk 1:350 000 og inngår i Kartverkets kystkartserie. Kartet inngår også i den internasjonale hydrografiske organisasjons (IHO) internasjonale kartserie med kartnummer INT 9314. 

Kartets dekningsområde

Kystkart nr. 311 dekker kysten i Nordland og Troms fra Støtt – Bodø – Vestfjorden – Lofoten – Vesterålen – Andfjorden.

Endringer i denne utgaven

Et større område (celle) 67°N/14°E – 69°N/16°E er redigert inn i kartet i forbindelse med modernisering av kystkartserien. Dette innebærer flere dybdekyrver og dybdeområder. I tillegg er informasjonen i områder grunnere en 20 meter forenklet. Kystkartserien er ikke beregnet for navigasjon i kystnære områder.

Sjøkartene er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartene ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Nye kompassroser med misvisning for 2020 er påført.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stadnamnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Utgitt av Kartverket 2017. Ny utgave 03/2019. POD: 7. mars 2019. Rettet t.o.m. Efs nr 04/19.

Kartet har følgende avgrensing:

SW hjørne: 67°00’N, 007°30’E, NE hjørne: 69°20’N, 16°40’E

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkartene er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart vil inkludere endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet blir utgitt vil tidligere utgave være foreldet og anses ugyldig.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføyelse av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750