Ny utgave av sjøkart 28 Bremanger ble utgitt 6. juni 2019. Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

Sjøkartet er i målestokk 1:50 000 og inngår i Kartverkets hovedkartserie. Kartet har spesialer (utsnitt) i bedre målestokk for: A) Skatestraumen, B) Rugsund, C) Svelgen, D) Oldersundet med Kvalvåg og E) Gulen.

Dette er det aller første hovedseriekartet som er dekt med moderne sjømålinger (målt med multistråle-ekkolodd). De eldste dybdedataene i forrige utgave av sjøkartet er fra 1943–1962, og data i blant annet disse områdene er nå oppdatert, sier avdelingsdirektør Gudmund Jønsson i sjøkartmyndigheten i Kartverkets sjødivisjon.

Kartets dekningsområde

Sjøkart nr. 28 dekker farvann i Nordfjord, fra Batalden i sør til Måløy og Ulvesundet i nord. Dette er et av de mest trafikkerte og værharde områdene langs norskekysten, og hovedleia går gjennom hele kartet. Hellefjorden mellom Batalden og Hovden er den mest brukte innseilingen for fartøy som søker inn til Florø fra havet.

Elektroniske sjøkart

Området som dekkes av sjøkart nr. 28 er også dekket av ENC-er (elektroniske kartceller). I tillegg er elektroniske sjøkartdata oppdatert. Elektroniske sjøkart til kartplottere, basert på sjøkartdata fra Kartverket, blir tilbudt av 14 distributører. Se oversikt over distributørene og hvor ofte disse oppdaterer sine sjøkartdata.

Endringer i nytt sjøkart

Hele kartet er sjømålt med moderne metoder (multistråle-ekkolodd). Landinformasjon er byttet ut og oppdatert, og nye kompassroser med misvisning for 2020 er påført.

Kartene er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Dette kan være omfattende endringer. Les mer om overgangen til IALA-standard på Kystverkets nettsider.

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer siden forrige gang kartet ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nye kaier, moloer og nymålinger i større og mindre grad.

Stedsnavn er oppdatert etter opplysninger hentet fra Sentralt stadnamnregister (SSR).

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Utgitt av Kartverket 1965. Ny utgave 06/2019. POD: 6. juni 2019. Rettet t.o.m. Efs nr 10/19.

Kartet har følgende avgrensing:

SW hjørne: 61°38’00’’N, 004°33’00’’E, NE hjørne: 61°58’00’’N, 005°28’00’’E

HOVEDSERIEKART: Utsnitt av sjøkart nr. 28 Bremanger, som ble utgitt som nytt kart i juni 2019.

Nytt kart

Et sjøkart blir utgitt i kategorien «nytt kart» når det har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Et nytt kart er en første utgivelse av et sjøkart som enten:

  • Dekker et område som ikke tidelgere er kartlagt i målestokken som det gjelder.
  • Omfatter nytt dekningsområde for et allerede eksisterande kart.
  • Omfattar en modernisert versjon av eksisterende kart med tanke på til symbol og generell presentasjon.
  • Omfattar adoptering av et internasjonalt kart (INT-kart), eller et nasjonalt kart først utgitt av en annen nasjon.

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Et kildediagram/pålitelighetsdiagram kan dog ikke alltid reflektere visse omfattende endringer som for eksempel endret symbologi, bøyesystemer eller lykter.

Norske sjøkart utgis som:

POD-kart: Hele kartporteføljen utgis to ganger i måneden som POD-kart (Print on Demand). POD-kartene er oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært
publisert Efs. Kjøp et POD-kart når sjøkartet ditt er slitt eller påført mange rettelser, f.eks. når det meldes omfattende lykte-omskjerminger på grunn av overgang til IALA-systemet for sektorlykter. Da får du et oppdatert, rent kart. Du må kjøpe nytt POD-kart hvis kartet utgis i ny utgave eller som nytt kart.

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart. Inneholder endringer av vesentlig betydning for navigasjon. Vil gjøre eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig. Kartverket gir også ut nye utgaver av sjøkart når har blitt meldt mange Efs-meldinger på kartet - og/eller det er mange år siden sist kartet kom som ny utgave.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, begrensning eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet gjøres ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750