Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

2 Om Etterretninger for sjøfarende

Kunngjøringer i Etterretninger for sjøfarende (Efs) publiseres hver 14. dag, og gir opplysninger om sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart. I tillegg publiseres midlertidige (T) og foreløpige (P) meddelelser vedrørende seilas i norske farvann, skyteøvelser og andre advarsler.

Den komplette digitale pdf-utgaven av Efs er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, og er offisielt godkjent på lik linje med tidligere trykte og pdf-utgaver av publikasjonen.

Efs og tracings er gratis tilgjengelig gjennom nettjenesten kartverket.no/efs.

2.1 Profesjonelle brukere

Profesjonelle brukere er selv ansvarlig for å laste ned pdf-utgavene av Efs fra nettjenesten på kartverket.no/efs.

I følge Forskrift om navigasjonshjelpemidler for skip mv. skal alle skip uansett størrelse være forsvarlig utstyrt med ajourførte kart i tilstrekkelig målestokk, farvannsbeskrivelser, fyrlister, Etterretninger for sjøfarende, tidevannstabeller mv., for de farvann fartøyet anvender. Se også IMO SOLAS Convention, Chapter V.

Skipsførere skal være oppmerksomme på den store risiko og det ansvar det medfører å ikke navigere etter tidsmessige kart. Det er derfor førerens ansvar å til enhver tid holde sine sjøkart à jour.

2.2 Digital Efs-tjeneste

Den digitale Efs-tjenesten lar deg enkelt søke etter meldinger og opplysninger tilknyttet hvert enkelt sjøkart, og du kan lagre dine søk. Du kan også laste ned Efs-hefter og tracings i pdf-format, som du selv kan printe ut.

Profesjonelle brukere har selv ansvar for å holde seg oppdatert på nye meldinger som utgis i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Kartverket anbefaler at profesjonelle brukere laster ned pdf-utgaven av Efs-heftene, i tilfelle nettjenesten i verste fall skulle ha nedetid.

Den digitale Efs-tjenesten inneholder opplysninger om kartrettelser for hver enkelt kart, trykningdatoer for norske sjøkart, midlertidige (T) og foreløpige (P) meldinger, og riggbevegelser i norske havområder.

Du kan søke på Efs-meldinger tilbake til 2010. Det kan være feil i eldre meldinger, da er det pdf-utgaven av Etterretninger for sjøfarende som er gjeldende. Meldinger kunngjort før 2010 er kun tilgjengelig som pdf.
Se historisk arkiv med Efs-hefter tilbake til 1994
.

2.3 Efs – innhold og redigering

Innholdet i Etterretninger for sjøfarende er sortert etter:

 • informasjon om utgitte sjøkart og nautiske publikasjoner
 • permanente kartrettelser for norske farvann og havområder
 • midlertidige (T) og foreløpige (P) meldinger for norske farvann og havområder
 • skyteøvelser, advarsler og forskjellige meddelelser

Søk i meldinger og kaptittelinndeling i pdf-utgaven av Efs er delt opp etter områdestrukturen Norske farvann og havområdene.

Se illustrasjon med inndeling av havområdene (pdf 344 kB).

Regioninndeling

Alle meldinger sorteres etter kystavsnitt langs kysten:

 • Oslofjorden
 • Telemark
 • Aust-Agder
 • Vest-Agder
 • Rogaland
 • Hordaland
 • Sogn og Fjordane
 • Møre og Romsdal
 • Sør-Trøndelag
 • Nord-Trøndelag
 • Sør-Helgeland
 • Nord-Helgeland
 • Salten
 • Ofoten
 • Lofoten
 • Vestrålen
 • Sør-Troms
 • Nord-Troms
 • Vest-Finnmark
 • Øst-Finnmark

Se illustrasjon med regional inndeling/kystavsnitt for Etterretninger for sjøfarende (pdf, 180 kB).

2.3.1 Kartrettelser som kunngjøres i Efs

Permanente kartrettelser som publiseres i Etterretninger for sjøfarende (Efs):

 • Etableringer og forandringer av fyrbelysningen og faste og flytende sjømerker
 • Nylig påviste grunner
 • Nye eller endrede undervannskabler, rørledninger og luftspenn
 • Vrak eller hefter som kan være til hinder for fiske og skipsfart m.m.

Løpende meldinger og andre meddelelser:

 • Midlertidige endringer av fyr og lanterner, samt fyr og merker som er midlertidig ute av funksjon. Videre gis meldinger om midlertidige endringer i farleden, utdypinger av havner etc. (T-meldinger).
 • Forskjellige meddelelser omhandler skyteøvelser, opplysninger om påbud og forordninger angående seilas i bestemte områder, seismiske undersøkelser, riggbevegelser m.m. (T-meldinger).
 • Foreløpige varsel om planlagte endringer på fyr og merker m.m. (P-meldinger).

Alle kartrettelser henviser til den siste utgaven av sjøkartet.

Les mer om benevnelser brukt ved utgivelse av sjøkart i kapittel 1.2.

2.3.2 Midlertidige (T) og foreløpige (P) meldinger

Meldinger merket (T) og (P) kan bli forandret på kort varsel. Slike meldinger blir ikke rettet i kartet. Alle T-meldinger som har en bestemt tidsangivelse vil ikke bli gjentatt med mindre det foreligger et utvidet tidsrom eller forandring av andre viktige forhold.

T- og P-meldinger blir stående til de blir kansellert av utgiver, eller til angitt tidsperiode er utløpt.

Oversikt over alle gjeldende midlertidige (T) og foreløpige (P) meldinger er tilgjengelig på den digitale Efs-tjenesten, kartverket.no/efs.

2.3.3 Posisjonsangivelse

Hvis ikke annet er nevnt blir posisjoner angitt på en av følgende måter:

a) Geografisk bredde og lengde, i grader, minutter og desimal av minutter.

b) Retning og avstand fra kjente punkt, vanligvis fyr, lykter, trigonometriske punkter, fjelltopper etc.

De oppgitte posisjonene er angitt i kartets gradnett (datum). Dersom en posisjon inngår i kart med forskjellig gradnett, oppgis posisjonen i begge datum.

Følgende forkortelser benyttes:

 • Norsk Gradnett: NGO 1948 DATUM
 • Europeisk Datum: ED50 DATUM
 • World Geodetic System: WGS84 DATUM

Retninger angis rettvisende i grader fra 000° (Nord) til 360°. Avstander angis i meter (m) eller
nautiske mil (M).

Sektorgrenser på fyr og lykter angis fra sjøen (fra fartøyet) mot land (fyret/lykten).

Dybder og høyder angis i meter (m).

Hvis ikke annet er nevnt brukes norsk normaltid.

2.3.4 Forkortelser

Det vises til publikasjonen «Symboler og forkortelser i norske sjøkart».

Forkortelser for fyrbelysningen er så langt mulig i samsvar med de som benyttes i norske sjøkart, for eksempel:

 • W (Hvit)
 • G (Grønn)
 • R (Rød)
 • Y (Gul)

2.3.5 Kilder

En stjerne (*) foran en melding betyr at informasjonen er fra norske kilder.

Hvem som er kilden bak rettelsen opplyses i parentes under Efs-meldingen. Det er kun firmanavn som angis.

Berørte sjøkart angis i Efs-meldingens overskrift. Kart og berørt spesial gjentas nederst i meldingen.

For rettelser fra Kystverket  er kildehenvisningen slik:

 • Kystverket SØ = Kystverket Sørøst
 • Kystverket V = Kystverket Vest
 • Kystverket MN = Kystverket Midt-Norge
 • Kystverket N = Kystverket Nordland
 • Kystverket T&F = Kystverket Troms og Finnmark

2.4 Navigasjonshjelpemidler

I tillegg til Etterretninger for sjøfarende er følgende publikasjoner et nødvendig supplement til kartene:

Se også:

For Fiske- og fangstfartøy gjelder forskrifter fastsatt av Sjøfartsdirektoratet den 13. juni 2000:

Forskrift om konstruksjon, utstyr, drift og besiktigelse for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover. Det er forskriftens § 10-4 som omhandler nautiske instrumenter og publikasjoner.

Skipsførere skal være oppmerksomme på den store risiko og det ansvar det medfører og ikke navigere etter tidsmessige kart. Det er derfor førerens ansvar til enhver tid å holde sine sjøkart oppdatert.

Til toppen

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
08700
post@kartverket.no
 

Chat