Hopp til innhold

Se havnivå

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Driftsmelding

Mine steder

Aktuelt

Tidevannstabeller 2017

No kan du laste ned 2017-utgåva av tidvatntabellar for den norske kyst med Svalbard i pdf-format.

Les mer

Nærmeste målestasjon: | Tidsforskjell: min | Høydekorreksjonsfaktor:

  • Tidevann
  • Vannstandsnivå
  • Havnivåendring
  • Landheving
  • Statistikk

Tidevann

Referansenivå
Innhold i tabellTidsrom
Last ned
Vend enhet horisontalt for å se grafen


Vannstandsnivå

Vannstandsnivå

Vannstandsnivået er nødvendig å kjenne til ved fastsetting av eiendomsgrenser, bygging i strandsonen, forsikringsoppgjør og liknende.

For mer informasjon om de viktigste nivåene for vannstand, se Viktige vannstandsnivå.

Vend enhet horisontalt for å se grafen

Havnivåendring

Framskrivinger av havnivå

Tall som presenteres her er basert på rapporten "Sea Level Change for Norway- Past and Present Observations and Projections to 2100", bestilt av Miljødirektoratet. Rapporten inneholder de offisielle tallene og verdiene er korrigert for landhevning.

. I modellene har man tatt utgangspunkt i .

Last ned

Framskrivinger av havnivå for forskjellige scenarioer

Figuren presenterer framskrivinger for framtidig havnivå for årene fram til 2100 sammenlignet med perioden 1986-2005. Hvordan havnivåendringene blir, avhenger av hvor stort utslipp av klimagasser vi kommer til å ha fremover.

Ulike utslippsscenarioer for klimagasser er beskrevet i den femte hoveddrapporten til FNs klimapanel (IPCC), og tre av disse er vurdert her.

Utslippsscenarioene:

  • RCP2.6 innebærer drastiske utslippskutt allerede fra 2020.
  • RCP4.5 innebærer små endringer av utslipp fram til 2050 og deretter utslippskutt.
  • RCP8.5 innebærer at utslippene av klimagasser fortsetter å øke i dagens tempo.

Figuren viser framskrivingenes middelverdier samt nedre og øvre grense for det sannsynlige intervallet for havnivåendringen. Feilfeltet til høyre for figuren viser et gjennomsnitt for perioden 2081-2100 sammenlignet med 1986-2005, med tilhørende sannsynlig intervall. Laster du ned PDF, får du gjennomsnittstallene for periodene 2041-2060 og 2081-2100, samt tallene for år 2100, som gitt i rapporten. Mer informasjon finnes i en artikkel om rapporten.

Klimapåslag

Et klimapåslag er verdien som må legges til eksisterende vannstandsnivåer for å ta høyde for fremtidig havnivåendring ved for eksempel planlegging av ny infrastruktur. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utgitt en veileder hvor klimapåslaget for hver kommune blir presentert: «Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging».

Tallene/tabellene fra veilederen vil etter hvert også bli presentert her på Se havnivå.

Det er bestemt at det er øvre grense for høyt utslipp (RCP8.5) for perioden 2081–2100 som skal brukes som klimapåslag.

De offisielle nivåene for stormflo finner du under fanen «vannstandsnivå».

Landheving

Landheving

Tabellen viser stedets landheving i forhold til jordens sentrum. Ofte kalt absolutt landhevning for å skille den fra landhevningen i forhold til sjøen. Etter at isen smeltet, har vi fått en gradvis heving av landet som fremdeles pågår.

Verdiene i tabellen er hentet fra landhevingsmodellen som ble utviklet for rapporten "Sea Level Change for Norway- Past and Present Observations and Projections to 2100", og beregningene for 2030 og 2100 er gjort med utgangspunkt i år 2000.

Statistikk

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
08700
post@kartverket.no
 

Chat