Parameterfil for sammenslåtte kommuner

Kartverket har laget en parameterfil for nye Sandefjord kommune. Denne filen inneholder matrikkelinformasjon for de tre kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke og informasjon som gjelder etter sammenslåing. Merk at filen ikke er fullstendig, da matrikkelen stadig endres fram mot sammenslåing. Filen oppdateres til nyeste versjon fortløpende.

Parameterfil for kommunesammenslåing Sandefjord, Andebu og Stokke (.xlsx).

Parameterfil for kommunegrenseendring Sola og Sandnes (.xlsx).

Kartverkets data 

Kartverkets data er i forbindelse med sammenslåingen 01.01.17 klare til bruk på følgende tidspunkt: 

Data Dato Kommentar
N50 kartdata
N250 kartdata
N1000 Kartdata

01.01.17

Endringene som vil være med er kommunesammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke + større grensejustering mellom Stokke-Tønsberg. Endringene vil være i tilgjengelige i alle vektor-og rasterdata som kan lastes ned i våre ulike nedlastingsløsninger og vektor- og rastertjenestene der disse basene benyttes.
Vbase/Elveg

20.12.16

Klare for nedlasting. 

Aministrative grenser

01.02.17   
NRL 01.01.17 eller 07.-08.01.17 Eksporterer kjøres i helgene, enten lørdag eller søndag. Eksport vil derfor skje enten 01.01.17 eller helgen etter.
Tjenestene 03.01.17   
Norgeskart  02.01.17  
SeEienedom 01.01.17   
Stedsnavn 01.02.17 Stedsnavn skal være klart senest 1. februar, men antagelig tidligere. 
Matrikkel 01.01.17  Gjennom  matrikkelens API- øvrige leveranser som normale leveranser
Grunnbok 01.01.17  Gjennom API

 

Nye og gamle adresser i nye Sandefjord kommune

Ved kommunesammenslåing må en se til at kommunenes adressesystem samordnes. Det kan finnes like adressenavn i to forskjellige kommuner, og når de to eller flere slås sammen må kommunene sørge for entydig adressering. Dette er viktig fordi for alle som skal finne frem på plasser der de ikke er kjent. Men aller viktigst er entydighet sett i et beredskapsperspektiv. Manglende entydighet vil skape utfordringer for nødetatene ved utrykning i forbindelse med skade/ulykker, brann og kriminalitet. Andre vil også få utfordringer ved manglende entydighet i adresseringen

Der det finnes doble adressenavn må kommunene sammen avgjøre hvilke som skal bestå og hvilke som skal endres. Under finner man oversikt over endringer fra Andebu og Stokke, samt en samlet oversikt over nye adresser og når de trer i kraft. 

Oversikt over gamle og nye adresser i Stokke kommune (.xls)

Oversikt over gamle og nye adresser i Andebu kommune (.xls)

Oversikt over gamle og nye adresser i Sandefjord kommune (.xls)

Oversikt over gamle og nye adressenavn i alle SAS-kommunene .xls)

 

Her kan du se nye Sandefjord kommunes oversikt over nye veinavn. 

Kartverkets sjekkliste for kommunesammenslåing inneholder flere oppgaver som dreier seg rundt adressering. Se sjekklisten for kommunesammenslåing her.