Nasjonal database for tur- og friluftsruter skal:

 • sikre god forvaltning av friluftsområder
 • sikre at redningsetater kommer raskt frem om uhellet er ute
 • dekke behov knyttet til kommunenes rapportering og søknad om spillemidler fra Kulturdepartementet, der en må rapportere på skjøtselsinformasjon knyttet til stier og løyper
 • være viktig basisinformasjon i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
 • være viktig basisinformasjon i arbeidet med kommunale sti- og løypeplaner og planarbeid generelt
 • inneholde kyststier, pilegrimsled og data for ferdelsruter inn mot naturvernområder som kan brukes i detaljplanlegging i for eksempel kystområder og nærturområder
 • kunne knyttes opp mot andre data, som for eksempel idrettsanleggsregisteret og understøtte videre arbeid med natur- og kulturreiser
 • være fritt tilgjengelig som informasjon for publikum

Fritt tilgjengelig

Dataene i Nasjonal database for tur- og friluftsruter er å betrakte som temadata, og de vil være fritt tilgjengelige i et standardisert format. Dataene for hele landet kan lastes ned fra Kartverkets nettsider og brukes i henhold til Kartverkets vilkår for bruk.

Gå til Geonorge for nedlasting av databasen.

Les vilkårene for bruk av Kartverkets frie datasett.

Dataene finnes også tilgjengelig for innsyn i Kartverkets kartløsning Norgeskart.no ( velg "Tjenester" / "Friluft")

Krav til ruter i nasjonal database for tur- og friluftsruter

 • En rute som skal forvaltes i databasen for tur- og friluftsruter må være merket/skiltet og være knyttet opp mot et forvaltningsregime. Det betyr at det må være noen som har ansvar for vedlikehold og/eller fremkommelighet av ruta.
 • Materuter og stier uten skilting/merking kan registreres dersom de har en funksjon for en rute det er knyttet et forvaltningsregime til.
 • Ruter som er merket/skiltet og kartlagt med offentlige midler skal registreres i tur- og friluftsruter.
 • Det samme gleder sti- og løypeplaner fra kommunene eller andre som er ansvarlige for slike planer.
 • Det skal ikke registreres turforslag i databasen, men rutene som er registrert i databasen kan benyttes i karttjenester på internett og som grunnlag for produksjon av papirkart som viser turforslag.
 • Merkede og skiltede ruter som ikke allerede er registrert i databasen, skal registreres.
 • Endringer i geometri skal registreres, dersom man finner feil i dataene som allerede er lagt inn i databasen.
 • Ruter som ikke lenger er i bruk skal fjernes fra databasen.

Produktspesifikasjonen

Produktspesifikasjonen for tur- og friluftsruter skal følges når data legges inn i databasen. Det er Kartverket som sørger for at dataene forvaltes i henhold til produktspesifikasjonen. I produktspesifikasjonen finner du mer informasjon om hva slags type ruter og tilleggsinformasjon som kan forvaltes i databasen.

Se produktspesifikasjon for nasjonal database for tur- og friluftsruter

Hvordan melde inn ruter

Det er viktig at ruter meldes til Kartverket slik at tur- og friluftsruter til enhver tid er så oppdatert som mulig. Kartverket vil i samarbeid med kommunene og fylkeskommunene jobbe for å fylle databasen med innhold. Friluftsråd og andre som jobber med merking av ruter bør også involveres i arbeidet. Ellers oppfordres det til å følge Merkehåndboka når ruter skal merkes/skiltes og kartlegges.

Ønsker du å gi Kartverket en tilbakemelding eller melde fra om feil eller avvik i noen av rutene? Da kan du gjøre det i verktøyet "Rett i kartet"

Det er laget en instruksjonsvideo som viser hvordan du går fram når du skal bruke "Rett i kartet".