I forkant av rapporteringen gjennomgår Kartverket hvilke datasett og tjenester som fremdeles er aktuelle, og kartlegger eventuelle nye datasett og tjenester. Som et ledd i rapporteringen vil Kartverket også be om å få rapportert noen indikatorer for hvert datasett og tjeneste.

Dette er framgangsmåten for rapportering:

  • Kartverket sender ut skjema for rapportering til alle partene i Norge digitalt-samarbeidet. Skjemaet er fylt ut med de datasettene som fagetatene rapporterte i fjor.
  • Fagetatene går igjennom egne datakilder og geodatasett og gjør nødvendige endringer i tilsendte skjema. Revidert skjema returneres til Kartverket. Frist for tilbakemeldinger fra fagetatene settes til 1. mai hvert år. Tilbakemeldinger sendes på e-post til post@norgedigitalt.no.
  • Kartverket sammenstiller, gjør videre undersøkelser og utarbeider rapport innen 15. mai.

Informasjon om utfylling av regneark for rapportering: Guidelines for filling in the Excel Template for Monitoring INSPIRE (pdf).

Mer informasjon om rapportering i dokumentet "Monitoring and Reporting Drafting Team, Monitoring Indicators – Guidelines Document" (pdf) på Inspires nettsider.

Hvert tredje år skal det også leveres en Member State Report.

Se rapportene Norge har levert under. Her er en oversikt over hva andre land har rapportert.