1.-2. juni 2016

Sak 30/16

Forvaltning av eldre ortofoto i «Nye Norge i bilder»

Vedtak

Geovekst-forum har vedtatt at kostnader knyttet til «flytting» av eldre ortofotoprosjekter fra NIB over til Nye Norge i bilder skal dekkes gjennom FDV-avtalene og fordeles på kommuneprosjekter. Alle kommuneprosjekter belastes med 2 timer, pluss et variabelt antall timer etter befolkning fra 0 – 10 timer (se tabell under).

Alternativ 1-fast 2 timer+skalering etter befolkning
BefolkningKommunerTimerSum timer
Fra Til 423 2 846
0 2500 127   0
2500 10000 187 2 374
10000 50000 99 5 495
50000   10 10 100
Sum 1815

Sak 25/16

FKB 4.6. Plan for høring, vedtak og innføring (tidl. sak 5/16)

Vedtak

Geovekst-forum vedtar at FKB versjon 4.6 med referansedato 2016-06-01. FKB 4.6 benyttes i Geovekst kartleggingsprosjekter fra og med inneværende tilbudssesong. Innføring av FKB 4.6 i felles forvaltning skjer i forbindelse med FDV forvaltningsrunder i løpet av høsten 2016.

Sak 24/16

Tiltaksbase – Bygningsbase (tidl. sak 52/15 og 4/16)

Vedtak

Geovekst-forum besluttet å innføre foreslåtte endringer i FKB-spesifikasjonen/ forvaltningsmodell og foreslåtte oppfølgingspunkter iverksettes.
Implementering av ny spesifikasjon/forvaltningsmodell gjøres samtidig med innføring av FKB-versjon 4.6 høsten 2016.
Geovekst-forum ønsker å bli orientert om erfaringer med spesifikasjonen når man får erfaringer med pilotering i Sentral FKB.

Les hele referatet her (sak 24/16) med oversikt over foreslåtte endringer.

2.- 3. mars 2016

Sak 18/16

Klassifisering av laserdata i vegetasjonsområder – testprosjekt.

Vedtak

Geovekst-forum bevilger kr.100 000 eks. mva (125 000) til et testprosjekt for
klassifisering av laserdata i vegetasjonsområder. Pengene brukes til å kjøpe tjenester
fra 2 leverandører.

Sak 17/16

Kvalitet på FKB-data som produseres gjennom Geovekst (se sak 53/15).

Vedtak

Geovekst-forum bevilger kr.100 000 eks mva. til et prosjekt som skal teste stedsfestingsnøyaktigheten på FKB-A og FKB-B data.
Rapport skal være klar til Geovekst-forum i september.

Sak 16/16

Endring av grunnlag for beregning av enhetspriser

Vedtak

Fra januar 2016 benyttes Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor (desember 2014=100), for tjenester der arbeidskraft dominerer til beregning av Geovekst-timepris (enhetspris).

Sak 13/16

Kostnadsdeling FKB-Laser 5 pkt. utenfor NDH (se sak 23/15, 33/15, 47/15).

Det foreslås følgende:

 Kostnadsdeling FKB-laser 5 pkt/m2 
  V E K S T L NVE Sum
5 pkt./m2 (heldekkende) 8 4 21 11 4 6 6 60
5 pkt. m2 (stripe, f.eks. veg/jernbane 21 3 19 6 3 4 4 60

Resterende 40% dekkes av de som har størst behov for dataene.

Vedtak

Framlagte kostnadsfordeling anbefales av Geovekst-forum.
Kostnadsdelingen vil være gjenstand for revisjon når NDH er avsluttet.