I Geovekst-avtalen er det fastlagt at Kartverket skal være koordinerende instans både sentralt og lokalt for det organiserte geodatasamarbeidet som avtalen legger opp til. Til støtte i koordineringsfunksjonen ble Geovekst-forum etablert fra januar 1993, med representanter fra de sentrale partene.


Geovekst-forums primære funksjon er å gi anbefalinger og retningslinjer knyttet til følgende oppgaver:

• Tiltak for oppfølging av avtaleverket.
• Behandling av saker av overordnet og prinsipiell art.
• Utarbeiding og revisjon av veiledningsmateriell.
• Utvikling og revisjon av standarder og retningslinjer.
• Gjensidig orientering av partene.
• Være referansegruppe for opplæringstiltak.
• Evaluering av Geovekst-samarbeidet.
• Testing og evaluering av ny teknologi.

Endelig beslutning om finansiering og gjennomføring av prosjekter tas lokalt.

Les mer om prosjekter i regi av Geovekst-forum og sentrale testprosjekter.