Det skjer hele tiden menneskeskapte og naturlige endringer i terrenget som gjør at kartene må oppdateres.

Overordnede rammer

Kapittel 10 i Geoveksts veiledningsdokumentasjon omhandler forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Her ligger de overordnede rammene for FDV-arbeidet. Blant annet er de forskjellige rollene i FDV-arbeidet og regler for kostnadsdeling definert her. Det finnes også en egen tabell med oversikt over hvilke objekttyper som bør vedlikeholdes kontinuerlig gjennom FDV-arbeidet.

Gå rett til kapittel 10 i veiledningsdokumentet (pdf).

FDV-avtalen

Alle kommunene i landet er med i Norge digitalt, og har inngått avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-avtale). Det betyr at de har forpliktet seg til å ajourholde detaljerte kartdata gjennom rapportering av endringer.

Data som samles inn administrativt, kan for eksempel være digitale stikningsdata /kontrolldata, markmålte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonskart og melding om landbruksbygg, endringer i arealbruk og nye veier. Kommunen er ofte den parten som har best kjennskap til endringene, da de er resultat av saker behandlet etter plan- og bygningsloven.

I praksis er det samme FDV-avtale som gjelder for flere år, mens det er vedleggene som revideres årlig. Vedleggene angir hvilke datasett som inngår i den felles forvaltningen og hvem som har ansvar for ajourhold av disse. Fordeling av kostnader og inntekter i FDV-arbeidet reguleres også i vedlegg til avtalene. FDV-avtalen fungerer som Norge digitalt-avtale for kommunene.

Kontinuerlig ajourhold

Ved kontinuerlig ajourhold prioriteres fullstendighet og hurtig oppdatering framfor nøyaktighet. Prinsippet er at datasett skal ajourholdes med detaljeringsgrad i henhold til valgt FKB-standard, mens kravet til nøyaktighet ved kontinuerlig ajourhold tillates redusert. For ikke å gape for høyt, prioriteres kontinuerlig ajourhold av datasettene for veg, bygg og AR5 (arealtilstand), men man ønsker også at endringer i andre datasett rapporteres.

Oppdaterte datasett legges ut på FKB Metadatakatalogen.

Det er viktig at kommunene har gode rutiner for å fange opp endringer i kartdataene som følge av kommunal saksbehandling. I 2010 ble det utarbeidet forslag til hvordan slike rutiner kan se ut. Se lenkeliste nedenfor ("Forslag til FDV-rutiner").

Hvordan arbeidet er organiseringen vil variere fra kommune til kommune, og  forslagene til rutiner er derfor bare en mal som kan hjelpe den enkelte kommune . Alle kommuner bør ha oppdaterte rutiner for kontinuerlig ajourhold av de viktigste kartdatasettene i sin kommune.

Dokumentere endringsdata

For å kunne dokumentere endringsdata, er det laget en tjeneste der man kan sammenligne to datasett fra ulike tidspunkt, og som viser rapporterte endringer.

Gå til tjenesten og se eksempel fra Råde i Østfold.

Sentral lagring av FKB vil gi ferskere kartdata

Det er et klart uttalt mål å gjøre tiden fra en endring skjer i marka til den er tilgjengelig i kartet så kort som mulig. Kartverket jobber med derfor med innføre sentral lagring av FKB-data, som vil forkorte tiden fra kartadataene registres til de oppdateres i kartet.
Les mer om sentral lagring av FKB-data