Kommunene har myndighetsoppgaver og driver saksbehandling etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Dette forplikter også til å oppdatere matrikkelen og eget saksregister.

Gjennom forvaltningsavtalene (FDV-avtalene) forplikter kommunene seg i tillegg til å ajourholde datasettene FKB-Tiltak og FKB-Bygning med informasjon som kommer inn gjennom saksbehandlingen. Kartverket skal veilede kommunene i dette arbeidet.

Her er veiledningsmateriell for kommunene i deres kontinuerlige ajourhold av bygningsinformasjon. Veiledningen er delt i 4 punkter:

  1. Viktige kommunale ajourholdsoppgaver
  2. Generell veileder for kommunal ajourføring
  3. FKB - produktspesifikasjoner og føringsinstruks
  4. Verktøyspesifikke veiledere

 Matrikkelen har i tillegg egen side med veiledning for lokal matrikkelmyndighet.

Overgang til FKB 4.6- de viktigste endringene

Innføring av FKB 4.6 skjer i forbindelse med forvaltning- drift og vedlikeholdsrunden (FDV) i perioden oktober 2016 til mars 2017. Sjekklister og veiledere til ajourføring av bygningsinformasjon vil bli oppdatert til FKB 4.6-versjon før sommeren 2017.

Les om eksempler på endringer i forvaltning av bygningsinformasjon med FKB 4.6 (pdf)

Les mer om innføring av FKB 4.6 i kommunene

 

1. Viktige kommunale ajourholdsoppgaver

Vi har delt inn de viktigste oppgavene ved kontinuerlig ajourhold i fem hendelser som beskrives i tabellen under. Det er laget sjekklister og videoer for hver hendelse som skal veilede kommunen gjennom saksgang og føringen i henholdsvis Matrikkel, FKB-Tiltak og FKB-Bygning. Sjekklistene beskriver minimumskravene til vedlikehold. 

Sjekklister og instruksjonsvideoer for viktige hendelser
Hendelser Sjekklister Datasett Oppgaver/Video
Ny bygning Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Tiltak/
Bygning
* Ny søknadspliktig bygning (RA, IG) - video 1
**Ny søknadspliktig bygning (TB,MB,FA) - video 2
Bygningsendring Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Tiltak/
Bygning
 Video kommer til FKB 4.6
 Video kommer til FKB 4.6
Riving av bygning/Bygning brent Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Tiltak/
Bygning
***Godkjent rivetillatelse og revet/brent (GR,BR)
Bygg unntatt søknadsplikt Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Bygning Frittliggende bygning unntatt fra søknadsplikt
Tilbygg unntatt fra søknadsplikt
Feilregistrering/retting av bygg Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Bygning Bygg i FKB mangler matrikkelpunkt (video kommer til FKB 4.6)
Matrikkelpunkt mangler byggomriss (video kommer til FKB 4.6)

 * RA-Rammebetingelse, IG-Igangsettingstillatelse

** TB-Tatt i bruk, MB-Midlertidig brukstillatelse, FA-ferdigattest 

*** GR-Godkjent for riving, BR-revet/brent

Se her for oversikt over alle instruksjonsvideoene for kommunal ajourføring.

2. Generell veileder

Kartverket har i tillegg utviklet en generell veileder for kommunal ajourføring av bygningsinformasjon. I veilederen beskrives prinsippene for kontinuerlig ajourhold. Veilederen gir eksempler på føring av hendelsene som omtales i sjekklistene. Den fungerer som en overbygning til produktspesifikasjonene for FBK-Tiltak og FKB-Bygning, samt matrikkelens føringsinstruks og viser sammenhengene mellom disse.

Last ned veileder for kommunal ajourføring av bygningsinformasjon (pdf)

3. Produktspesifikasjoner

Produktspesifikasjoner for FKB og føringsinstruks for matrikkelen finner dere her:

• Produktspesifikasjoner FKB
• FKB-Tiltak
• FKB-Bygning
• Føringsinstruks for matrikkelen 

4. Verktøyspesifikke veiledere for ajourføring av bygningsinformasjon

Det er utviklet verktøyspesifikke veiledere som bygger på Kartverkets generelle veileder.

  • GISLINE

Verktøyspesifikk veileder for GISLINE (pålogging via Norkarts kundesenter)

  • ISY WinMap

Verktøyspesifikk veileder for WinMap

  • Kartverkets matrikkelklient

For de som benytter denne viser vi til:

Alle verktøy: SOSI-kontroll  før leveranse

SOSI-Kontroll/SOSI-vis er gratis programmer fra Kartverket for å kontrollere kvaliteten på innholdet i SOSI-filer.

Se tips for bruk av SOSI-vis og SOSI-kontroll før leveranse (pdf)

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du finner feil  i veiledere og videoer, eller har andre spørsmål (Veiviser).