Kommunene har myndighetsoppgaver og driver saksbehandling etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. I dette ligger en forpliktelse til å oppdatere matrikkelen og eget saksregister. Gjennom forvaltningsavtalene (FDV-avtalene) forplikter kommunene seg i tillegg til å ajourholde datasettene FKB-PblTiltak og FKB-Bygning med informasjon som kommer inn gjennom saksbehandlingen. Kartverket skal veilede kommunene i dette arbeidet.

På denne siden har vi samlet veiledningsmateriell til hjelp for kommunene i deres kontinuerlige ajourhold av bygningsinformasjon. Veiledningen er inndelt i 4 punkter:

  1. Viktige kommunale ajourholdsoppgaver
  2. Generell veileder for kommunal ajourføring
  3. FKB - produktspesifikasjoner og føringsinstruks
  4. Verktøyspesifikke veiledere

 Matrikkelen har i tillegg egen side med veiledning for lokal matrikkelmyndighet.

Overgang til FKB 4.6- de viktigste endringene

Innføring av FKB 4.6 skjer i forbindelse med forvaltning- drift og vedlikeholdsrunden (FDV) i perioden oktober 2016 til mars 2017. Sjekklister og veiledere til ajourføring av bygningsinformasjon vil bli oppdatert til FKB 4.6-versjon i løpet av februar/mars 2017.

Les om eksempler på endringer i forvaltning av bygningsinformasjon med FKB 4.6 (pdf)

Les mer om innføring av FKB 4.6 i kommunene

 

1. Viktige kommunale ajourholdsoppgaver

Vi har delt inn de viktigste oppgavene ved kontinuerlig ajourhold i fem hendelser som beskrives i tabellen under. Det er laget sjekklister og videoer for hver hendelse som skal veilede kommunen igjennom saken og føringen i henholdsvis Matrikkel, FKB-PblTiltak og FKB-Bygning. Sjekklistene beskriver minimumskravene til vedlikehold. 

Sjekklister og instruksjonsvideoer for viktige hendelser
Hendelser Sjekklister Datasett Oppgaver/Video
Ny bygning Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Tiltak/
Bygning
* Ny søknadspliktig bygning (RA, IG) - video 1
**Ny søknadspliktig bygning (TB,MB,FA) - video 2
Bygningsendring Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Tiltak/
Bygning
 Video kommer til FKB 4.6
 Video kommer til FKB 4.6
Riving av bygning/Bygning brent Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Tiltak/
Bygning
***Godkjent rivetillatelse og revet/brent (GR,BR)
Bygg unntatt søknadsplikt Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Bygning Frittliggende bygning unntatt fra søknadsplikt
Tilbygg unntatt fra søknadsplikt
Feilregistrering/retting av bygg Sjekkliste (pdf) Matrikkel/Bygning Bygg i FKB mangler matrikkelpunkt (video kommer til FKB 4.6)
Matrikkelpunkt mangler byggomriss (video kommer til FKB 4.6)

 * RA-Rammebetingelse, IG-Igangsettingstillatelse

** TB-Tatt i bruk, MB-Midlertidig brukstillatelse, FA-ferdigattest 

*** GR-Godkjent for riving, BR-revet/brent

Se her for oversikt over alle instruksjonsvideoene for kommunal ajourføring.

2. Generell veileder

Kartverket har i tillegg utviklet en generell veileder for kommunal ajourføring av bygningsinformasjon. I veilederen beskrives prinsippene for kontinuerlig ajourhold. Veilederen utdyper og gir eksempler på føring av hendelsene som omtales i sjekklistene. Den er ment å fungere som en overbygning til produktspesifikasjonene for FBK- PblTiltak og FKB-Bygning, samt matrikkelens føringsinstruks og viser sammenhengene mellom disse.

Last ned veileder for kommunal ajourføring av bygningsinformasjon (pdf)

3. Produktspesifikasjoner

Produktspesifikasjoner for FKB og føringsinstruks for matrikkelen som kan lastes ned her:

• Produktspesifikasjoner FKB
• FKB-PblTiltak -pdf (forenklet versjon)
• FKB-Bygning (pdf)
• Føringsinstruks for matrikkelen 

4. Verktøyspesifikke veiledere for ajourføring av bygningsinformasjon

Det er utviklet verktøyspesifikke veiledere som bygger på Kartverkets generelle veileder.

  • GISLINE

Verktøyspesifikk veileder for GISLINE (pålogging via Norkarts kundesenter)

  • ISY WinMap

Verktøyspesifikk veileder for WinMap

  • Kartverkets matrikkelklient

For de som benytter denne viser vi til:

Alle verktøy: SOSI-kontroll  før leveranse

SOSI-Kontroll/SOSI-vis er gratis programmer fra Kartverket for å kontrollere kvaliteten på innholdet i SOSI-filer.

Se tips for bruk av SOSI-vis og SOSI-kontroll før leveranse (pdf)

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du finner feil eller mangler i veiledere eller videoer, eller har spørsmål (Veiviser).