Kartverket har saman med kommunar, fylkeskommunar, fylkesmenn og andre vore med i ei rekkje prosjekt for å få etablert digitale planregister. Ein del kommunar har også gjort det på eiga hand. 

Kartverket har i 2016 fått 10 millioner kroner for å få fortgang i digitaliseringa av arealplanar og kommunale planregistre over heile landet. Sjå meir informasjon om prosjektet.

Nedanfor har vi samla rapportar frå dei prosjekta vi har vore med i, og vi vonar andre kan dra nytte av erfaringane som er gjort. Oversikta vil fortløpande bli oppdatert.

Kartverket tar gjerne imot fleire rapportar og erfaringar som kan vere til hjelp for andre som skal jobbe med planregister. Se kontaktinformasjon i Veiviser

Rapportar om planprosjekt