Kart- og planforskriften krever at plandata skal være nedlastbare via den nasjonale geografiske infrastrukturen (Norge digitalt). For å få fullstendige data, er partene i Norge digitalt-samarbeidet enige om at plandata skal inngå som et obligatorisk datasett i samarbeidet. For å få til dette, må analoge planer digitaliseres fra papir og rasterform til vektorformat i etableringsperioden fram til 2017. Les rapporten Planinformasjon i Norge digitalt (pdf).

Satsingen innenfor Norge digitalt-samarbeidet skal bidra til å initiere nye eller styrke pågående etableringsaktiviteter i alle landets kommuner. Satsingen vil også kunne bidra til bedre forutsigbarhet i forvaltningen gjennom en forpliktelse til å etablere og tilrettelegge gode plandata - til nytte for samfunnet.

Les mer i brosjyren Arealplaner i Norge digitalt – løsninger og bruksområder (pdf). Bruk gjerne lysarkene (ppt, 2,5 Mb) til å forklare løsningene og bruksområdene for arealplaner i Norge digitalt.

Når eldre arealplaner digitaliseres bør kommunene følge kravene i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.

I mange fylker har Fylkesmannen og Kartverket sendt ut brev med tilbud om teknisk kontroll av reguleringsplaner, eventuelt også kontroll av arealdelen til kommuneplanen. I noen tilfeller er fylkeskommunen også med på å gi tilbudet.

Se også artiklene Kontrollere arealplaner og Lag et digitalt arealplankart.

Kommunale prosjekter

Kommuner etablerer digital planinformasjon gjennom prosjekter. Prosjektene bygger på modeller for samfinansiering mellom regionale, og i noen tilfeller nasjonale samarbeidsparter, basert på prinsippene i Geovekst-samarbeidet. Denne typen organisering legges til grunn for en nasjonal satsing på regionale prosjektsamarbeid. Mer informasjon om dette finnes på våre sider om arealplandata i FDV-avtalene.

Svært mange kommuner har kommet langt i arbeidet. Det er satt i gang etableringsprosjekter i mange fylker for å bistå kommunene i dette digitale løftet. Kartverket kan hjelpe til med å gjennomføre prosjektene. Vi har samlet rapporter fra noen prosjekter på en egen side – Sjå andres planprosjekt. Kartverket har i ulik grad bidratt i disse prosjektene.

Veiledning

Kartverket har laget en veileder som gjennomgår tekniske krav og metode for etablering av digitale planer (pdf). Til veilederen er det laget en teknisk spesifikasjon (docs) som kan brukes som et underlag i anbudsprosessen. Spesifikasjonen stiller krav til hvordan digitaliseringsprosessen skal gjennomføres. Veilederen går ikke inn i de tekniske detaljene, men viser til den tekniske spesifikasjonen.

Før arbeidet begynner bør kommunen lage en oversikt over alle sine arealplaner. Kartverket har laget et regneark som kan brukes i arbeidet med å få oversikten (xlsx).

Manus for digitalisering og vektorisering (xlsx) kan være til hjelp i prosessen.