De lokale valgstyrene i kommunene har ansvaret for å fastsette valgkretsene. Kartverket har ansvaret for at aktuelle adresser får riktig valgkretsident ut fra de endringsmeldingene vi mottar. 
Stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september 2017. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september. Mer informasjon ligger på valgportalen på Regjeringens nettside.

Valgloven

Folkeregisteret (DSF) er ansvarlig for valgmanntallet, og henter adressedata via matrikkelens API.  Frist for endring av valgkretser er senest 31. mars, jf. valgloven § 9-3 første ledd.

§ 9-3. Tid og sted for stemmegivningen. Organisering
(1) Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Sentral matrikkelmyndighet skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret.

Endring av valgkretser i matrikkelen

Kommunen sender vedtak om endring av valgkretser til post@kartverket.no. Kartverket ønsker at kommunen skal ta utgangspunkt i de valgkretsfilene som er lest inn i matrikkelen fra før. Kartverket sender SOSI-fil til kommunen etter forespørsel.

Hvis det er små endringer, for eksempel sammenslåing av to valgkretser, holder det at Kartverket får en presis melding om de endringene som skal skje.

Det viktige er at kommunen forteller klart og tydelig hva som er endret og hva det er endret til.

Når valgkretsfila er klar til innlesing i matrikkelen, vil kommunen motta en melding fra Kartverket med dato for innlesing, og instruks om at de må oppdatere registerdelen i matrikkelen som det første som gjøres dagen etter at kretsene er lest inn. Se punkt 5.2.2 i føringsinstruksen.

Kartverket oppdaterer matrikkelen annenhver uke fram til de siste valgkretsene er vedtatt innen 31. mars.

SOSI-filer med valgkretser blir publisert 30. april på Geonorge.