DatoKlDriftsmeldinger
25.04.2017 14.45 Vedlikeholdskveld på Kartverket

Vi vil med dette minne om at torsdag 27.04.2017 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

07.04.2017 13.30 Nytt i matrikkelen versjon 3.10.4

Melding til tinglysing kan sendes elektronisk.

I versjon 3.10.4 vil det være mulig å sende Melding til tinglysing elektronisk for noen forretninger.

Forretningene som kan tinglyses elektronisk må være ført med brukstilfellene :
- Opprett ny grunneiendom ved fradeling
- Opprett ny grunneiendom fra festegrunn
- Sammenslåing av matrikkelenheter

I disse brukstilfellene kan en nå velge å gå direkte videre for å sende en melding til tinglysing når brukstilfellet avsluttes. Når kriterier for å elektronisk tinglyse er oppfylt, vil muligheten for å tinglyse en forretning elektronisk bli tilgjengelig i klienten.

Det er ikke et krav at en melding skal sendes elektronisk så det vil være mulig å velge at Melding til tinglysing skal sendes på papir som før.

Se detaljert beskrivelse av hvordan dette gjøres i Matrikkelklienten her.

Nytt API for matrikkelen

Det er laget et nytt API som over tid skal ta over for dagens innsyn, endringslogg og oppdateringsAPI-er. De første tjenestemetodene, tilsvarende dagens innsynstjenester, og modellen for API-et er nå tilgjengelig i produksjon.

Det nye API-et er bygget opp slik at det ligger mye tettere på den interne domenemodellen til Matrikkelen og skal være enklere å forholde seg til når man jobber med større datamengder. Siden modellen er mer som den interne domenemodellen blir API-et mer rådata enn det som eksisterer i dagens innsynsAPI, noe som gjør noen ting mer kompliserte, men som også gir nye muligheter for å foredle dataene.

Ytelse har vært i fokus under utviklingen av det nye API-et og dette viser seg i måten tjenester er bygget opp på. Det er blant annet laget en tjeneste som kan gi opp til 1 000 000 id-er for uthenting av objekter (NedlastningService) om gangen med god responstid.

Det nye API-et er også utviklet med tanke på konsistens mellom systemene Kartverket utvikler. Tjenestene fungerer på samme måte som tjenestene til Stedsnavn og Grunnboken slik at brukere av flere av våre systemer kjenner seg igjen uansett hvilket av systemene de jobber mot.

Dokumentasjon for det nye API-et er tilgjengelig på: https://www.test.matrikkel.no/matrikkelapi/wsapi/v1/dokumentasjon/index.html

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner her.

03.04.2017 13.35 I påsken skal Kartverket legge ut ny versjon av matrikkelen, versjon 3.10.4, som skal gå mot e-tinglysing og ikke mot dagens grunnbokløsning.

Dette medfører at Matrikkelen må tas ned Langfredag 14. april 2017 og først bli tilgjengelig igjen tirsdag 18. april 2017.

30.03.2017 12.45 I forbindelse med oppgradering av Miljødirektoratets register over grunnforurensinger vil det blir gjennomført en massiv oppdatering av disse data i matrikkelen 04. – 05.04.2017. Vi har beregnet at dette vil bli rundt 150 000 endringer totalt. Dette vil være endringer på matrikkelenhet og grunnforurensing.

Endringen som kommer vil gå på at grunnforurensingslokalitetene vil få et nytt, informasjonsløst, lokalitetsnummer.

I tillegg til dette vil Kartverkets matrikkelklient bli oppdatert omtrent samtidig slik at man fortsatt kan åpne en ekstern lenke i objektinformasjon for matrikkelenhet for å se mer informasjon om grunnforurensingene hos Miljødirektoratet.

27.03.2017 11.00 Vi vil med dette minne om at torsdag 30.03.2017 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

02.03.2017 12.25 Opprinnelig melding:
I januar 2017 ble Matrikkelen oppdatert fra Folkeregisteret med statuskode for inaktive D-nummer. Det viste seg at denne oppdateringen inneholdt navn «X» og manglet adresse på personer med inaktive D-nummer. 
Matrikkelen oppdateres 2. mars med nye, korrekte data fra Folkeregisteret.

Beklageligvis oppstod det komplikasjoner, så den varslede oppdateringen ble ikke utført. Vi prøver på nytt fredag morgen, 3. mars.

02.03.2017 11.30 Viktig info om brukstilfellene registrere, vise og slette informasjon om konsesjon
I forbindelse med produksjonssettingen av versjon 3.10 av matrikkelen har det blitt sendt ut en driftsmelding. I denne meldingen var det blant annet beskrevet som en endring at det er gjort tilgjengelig tre brukstilfeller for å registrere, vise og slette informasjon om konsesjon. 

Disse brukstilfellene er tilgjengelige fordi kommunen skal begynne å legge inn slik informasjon i matrikkelen. Denne endringen skjer ikke umiddelbart. Selv om brukstilfellene er tilgjengelige, skal de inntil videre ikke benyttes. Det vil komme nærmere informasjon om når brukstilfellene skal tas i bruk når det nærmer seg påske. 

Bakgrunnen for endringen:
Det at kommunene skal føre informasjon om konsesjon i matrikkelen knytter seg til innføringen av elektronisk tinglysing. Elektronisk tinglysing igangsettes 18. april. Fra denne datoen skal konsesjonsvedtak og egenerklæringer om konsesjonsfrihet ikke lenger sendes inn til Kartverket sammen med hjemmelsdokumenter som skal tinglyses. I stedet skal opplysningene om avklart konsesjonsforhold legges inn i matrikkelen. 

Ordningen er utviklet basert på forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskrift om konsesjonsfrihet som følge av elektronisk tinglysing, som var ute på høring i tidsrommet juli – september 2015. 

Innholdet i endringen:
Det at kommunen nå skal føre opplysninger om konsesjon i matrikkelen, har noen viktige utgangspunkt: 

-  Kommunen skal selv stå fritt til å avgjøre hvem av de ansatte som skal registrere informasjonen om konsesjon.

-  Matrikkelførere har automatisk tilgang til å føre konsesjon.

-  Dersom kommunen velger at noen andre enn matrikkelfører skal gjøre denne jobben, må vedkommende gjennomføre et kurs lagd av Kartverket. Etter at den ansatte har gjennomført kurs vil kommunen kunne be om at han/hun tildeles rollen «konsesjon» i matrikkelen. Da vil de ha tilgang til disse tre nye brukstilfellene knyttet til konsesjon.

-  Kurset er et e-læringskurs som vil bli sendt ut 7 mars.

-  Kartverket utarbeider nødvendig veiledningsmateriale. Veiledningsmateriale vil bli sendt ut til registrerte kontaktpersoner i kommunen. Se mer om dette nedenfor. I tillegg vil veiledningsmateriale gjøres tilgjengelig også på internett.

Mer informasjon om endringen nærmere påske
Kurset sendes ut til de som kommunene har meldt inn som mottagere. Kartverket sendte ut en e-post til alle kommuner i oktober 2016 hvor vi ba om at kommunen meldte tilbake hvem som skulle motta kurset. Vi har fått inn disse opplysningene fra nesten samtlige kommuner, og disse har nå mottatt mer informasjon om de kommende endringene. 

I matrikkelen er det som tidligere nevnt allerede nå tilgang til de tre brukstilfellene. Det er altså mulig å legge inn informasjon om konsesjon i matrikkelen allerede nå, men de nødvendige forskriftsendringene er ikke vedtatt enda og det er derfor foreløpig ikke hjemmel til å legge inn disse opplysningene.

Inntil videre skal disse brukstilfellene dermed ikke benyttes. Vi vil sende ut mer informasjon når det nærmer seg påske. I denne e-posten vil vi komme tilbake til konkrete datoer blant annet for når brukstilfellene for konsesjonsinformasjon skal tas i bruk.

28.02.2017 14.00 Nytt i versjon 3.10 av matrikkelen

I versjon 3.10 har det kommet ett nytt brukstilfelle under Matrikkelenhet og to nye brukstilfeller under Bygg. I tillegg har det kommet et nytt menyvalg Konsesjon. Konsesjon inneholder tre brukstilfeller for å registrere, vise og slette informasjon om konsesjon. Det er også utført feilrettinger og vedlikehold. Mer detaljert informasjon om dette er under linken nederst på siden.

Trinn i fullføring av oppmålingsforretning
Brukstilfellet Trinn i fullføring av oppmålingsforretning erstatter brukstilfellet Fullføring av ikke fullført oppmålingsforretning – ML. Endringen er gjort for å tilpasse matrikkelen til endring gjort i MF §25 tredje ledd, 1. januar 2016.

Brukstilfellet kan bare startes med forretninger med forretningstype OP - Oppmålingsforretning, JS – Jordskifte, DR – Dom og rettsforlik, SE - Seksjonering eller RE – Reseksjonering som grunnlag.

Etter versjon 3.10 kan en ikke gjøre endringer på Ikke fullført oppmålingsforretning jfr §6 eller Mangel ved matrikkelføringskrav jfr § 22 i brukstilfellet Endre egenskap på matrikkelenhet.

Bygg unntatt søknadsplikt – registreringspliktig
1. juli 2015 ble endring i byggesaksforskriften iverksatt. Endringen medfører at enklere bygg og bygningsendring kan oppføres uten søknad. Byggene skal registreres i matrikkelen og til versjon 3.10 er det derfor utviklet to brukstilfeller for å føre dette.

Det er brukstilfellene Bygning unntatt søknadsplikt – registreringspliktig og Bygningsendring unntatt søknadspliktig – registreringspliktig.

Registrere konsesjonsforhold i matrikkelen
Tinglysingen vil håndtere skjøter elektronisk fra 18. april 2017. For å få det til vil det hentes informasjon som er registrert i matrikkelen om konsesjonsforhold på en matrikkelenhet. I versjon 3.10 er det derfor gjort tilgjengelig tre brukstilfeller for å registrere, vise og slette informasjon om konsesjon. Brukstilfellene ligger under meny Konsesjon. Matrikkelen har også en tjeneste til grunnboken som gjør at det i forbindelse med tinglysing av hjemmelsoverføring kan sjekkes elektronisk om kjøperne har fått konsesjon til å overta eiendommen, eller om kjøperne kan overta eiendommen konsesjonsfritt på bakgrunn av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Brukere som skal føre informasjon om konsesjon i matrikkelen vil få opplæring av Kartverket.

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner

23.02.2017 11.30 I januar 2017 ble Matrikkelen oppdatert fra Folkeregisteret med statuskode for inaktive D-nummer. Det viste seg at denne oppdateringen inneholdt navn «X» og manglet adresse på personer med inaktive D-nummer.
Matrikkelen oppdateres 2. mars med nye, korrekte data fra Folkeregisteret.

I tillegg minner vi om utlegging av Matrikkel v3.10 den 28. februar.

21.02.2017 10.25 Vi vil med dette minne om at torsdag 23.02.2017 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Pilot/testsystem for eTinglysing: http://wwwtest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

17.02.2017 14.20 N.B. Oppdatering av matrikkelen til versjon 3.10 utsettes med 1 uke

Vi viser til vår driftsemelding sendt kl 10.43 i dag og informerer med dette om at oppdateringen utsettes til tirsdag 28. februar.
Bakgrunnen for utsettelsen er at Norkart har oppdaget en feil i sin matrikkelklient som krever ekstra utvikling og testing.

17.02.2017 10.35 Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.10, tirsdag 21.02.2017. Produksjonssystemene stoppes derfor kl. 18.00 for å utføre oppgraderingen. Innsynstjenestene og matrikkelkartene i SeEiendom vil kunne være ustabile mens oppgraderingen pågår.

I versjon 3.10 av matrikkelen er det nye API-et tilgjengelig i produksjon. API-et inneholder foreløpig søketjenester og massiv nedlastningstjenester. Dokumentasjon for API-et ligger tilgjengelig på testsystem for neste hovedversjon.
(https://www.test.matrikkel.no:7002/matrikkelapi/wsapi/v1/dokumentasjon/index.html) og vil etter utlegging av 3.10 også være tilgjengelig på prodtest (https://www.test.matrikkel.no/matrikkel/). API-et skal over tid ta over for de eksisterende innsyn, endringslogg og oppdateringsAPI-ene på matrikkelen og vil bygges ut med nye tjenester over de neste versjonene av matrikkelen.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Systemene skal være klare til bruk fra onsdag morgen kl 07.00. Dette gjelder følgende systemer:
www.matrikkel.no
www.nd.matrikkel.no
www.seeiendom.no

Prodtest (www.test.matrikkel.no) og kommunetest (www.kurs.matrikkel.no:7003(7004)) vil bli oppgradert fra kl 16.00.

13.02.2017 12.25 CRM, matrikkelhjelp/brukerstøtte-system er tidvis ute av drift. Det kan derfor være vanskelig å komme frem på e-post i dag.
06.02.2017 08.45 Det er problemer med matrikkel PRODTEST. Det vil vedvare utover dagen, men den er ventet oppe igjen i morgen, tirsdag.
23.01.2017 10.45 Vi vil med dette minne om at torsdag 26.01.2017 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

06.12.2016 08.00 Ny kommune oppstår i Vestfold. Vær obs på stengningstider i matrikkelen.

Ved nyttårsskiftet 2016/2017 vil en ny kommune oppstå i Vestfold. Sandefjord, Andebu og Stokke slår seg sammen til Sandefjord, med nytt kommunenummer 0710. I tillegg skjer en grensejustering mellom Tønsberg og Stokke kommuner. De tre kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke vil stanse sin matrikkelføring 24.12.2016.

Det vil samtidig være en mindre justering mellom Sola og Sandnes kommuner.

Kommuneendringen tillater ikke andre oppdateringer i matrikkelsystemet. Matrikkelen stoppes derfor for all oppdatering kl. 16.00 fredag 30. desember, og vil være utilgjengelig for oppdateringer inntil reguleringen er ferdig, senest mandag 2. januar 2017 kl. 07.00. I denne perioden vil Kartverkets klient ikke kunne startes, og andre klienter vil ikke kunne oppdatere i matrikkelen.

Alle innsynstjenester vil derimot være tilgjengelige under hele kommune-reguleringen. Dette gjelder både matrikkelen, seEiendom, e-handel og grunnboka.

Prosjektleder kommunereform
Unn D. Kihle

25.11.2016 13.45 Tettstedgrenser - Adresse
Det er kjørt en oppdatering av tettstedsgrenser i matrikkelen som i noen tilfeller viser seg å skape utfordringer for kommunene ved føring av enkelte brukstilfeller i matrikkelen. Dette gjelder i hovedsak brukstilfeller knyttet til adresse.

Det arbeides med å avklare omfanget av og løsninger på dette problemet. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart dette er nærmere avklart. 

21.11.2016 15.25 Vi vil med dette minne om at torsdag 24.11.2016 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

24.10.2016 09.45 Vi vil med dette minne om at torsdag 27.10.2016 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

11.10.2016 13.40 Nytt i matrikkelen, versjon 3.9

Det er innført krav om passordbytte for alle nye brukere av matrikkelen
Fra versjon 3.9 av matrikkelen vil det ikke lenger være mulig å opprette brukere uten krav om passordbytte. I den forbindelse er det også innført en ny frist for passordbytte for programvarebrukere på 365 dager.

Krav om passordbytte vil også bli innført for eksisterende programvarebrukere som ikke har krav om passordbytte i dag. De ansvarlige for disse brukerne vil bli kontaktet av Kartverket med informasjon om når krav om passordbytte blir lagt på bruker. Ved oppdatering av eksisterende programvarebrukere vil det sendes et nytt passord fra systemet med frist for passordbytte på 365 dager

Ny rolle for historikk
Det er opprettet en ny rolle Historikk i det nye matrikkel API-et . Rollen Historikk må tildeles sammen med en rolle for innsyn og tildeles kun i spesielle tilfeller etter søknad.

Nytt matrikkel API tilgjengelig for test
Det nye matrikkel API-et skal produksjonsettes med sine første tjenester i versjon 3.10.

Det nye API-et skal gjøre uthenting av større mengder data mye bedre, og åpner for utvikling av bedre tjenester og enklere bruk av matrikkelens data i eksterne systemer. Det er laget noen tjenester allerede som kun vil være tilgjengelig på det nye API-et, som uthenting av alle «gamle» versjoner av en adresse, eller nåværende matrikkelnummer for en matrikkelenhet. I 3.9 er disse tjenestene tilgjengelige for test på matrikkelens testsystemer for utviklere.

Det nye API-et følger en ny modell som er laget mye tettere opp mot modellen som i dag brukes for oppdatering, slik at alle tjenester mot matrikkelen i framtiden kan benytte seg av samme modell for både lesing og skriving av data.

Endringsloggstjenester vil legges på det nye API-et, og den samme modellen, i løpet av 2017.

10.10.2016 08.45 Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.9 tirsdag 11.10.2016. Produksjonssystemene stoppes derfor kl. 18.00 for å utføre oppgraderingen.

Innsynstjenestene og matrikkelkartene i SeEiendom vil kunne være ustabile mens oppgraderingen pågår.

Systemene skal være klare til bruk fra onsdag morgen kl 07.00. Dette gjelder følgende systemer:
www.matrikkel.no
www.nd.matrikkel.no
www.seeiendom.no

Prodtest (www.test.matrikkel.no) og kommunetest (www.kurs.matrikkel.no:7003(7004)) vil bli oppgradert fra kl 16.00.

16.09.2016 09.35 Vi har for øyeblikket problemer med bakgrunnskartet i matrikkelklienten. Dette er en tjeneste som ligger utenfor matrikkelen. Det jobbes med saken, og vi regner med at det løser seg i løpet av kort tid.

Manglende bakgrunnskart påvirker også rapporter, blant annet matrikkelbrev.

22.08.2016 12.30 Vi vil med dette minne om at torsdag 25.08.2016 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

17.08.2016 08.30 Ekstraservice:
De av dere som bruker "Norge i bilder" som bakgrunnskart i matrikkelen har sikkert sett at det kommer en feilmelding med teksten "Ukjent applikasjon", og bakgrunnskartet kommer ikke opp.

Norge i bilder har en ny url: http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.nib?. Denne lenken må legges inn i matrikkelen under Bruker -  Endre brukerinnstillinger

01.08.2016 12.00 Nå kan alle matrikkelklientbrukere oppdatere til siste versjon av JAVA.
19.07.2016 ble Java 8 update 101 og 102 sluppet. Disse oppdateringene inneholdt retting av feilene som gjorde at man ikke kunne vise rapporter i Kartverkets matrikkelklient.
28.06.2016 13.20 Vi vil med dette minne på at torsdag 30.06.2016 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden. 

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00. 

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode. 

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00. 

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00. 

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

28.06.2016 12.00 Det vil bli gjort en oppdatering av matrikkelen til versjon 3.8.2 i kveld tirsdag 28.6 kl. 21.00.

Oppdateringen vil i hovedsak inneholde en endring av tellemåten på antall boenheter på bygningsendringer.

Det forventes litt ustabilitet på systemet mens utlegget foregår. De som benytter Kartverkets matrikkelklient, må logge seg ut og inn for å laste ny klient.

30.05.2016 12.40 Nytt i matrikkelen versjon 3.8

Nytt brukstilfelle Føre jordskiftesak
Til denne versjonen av matrikkelklienten er det utviklet et nytt brukstilfelle for å føre resultat av gjennomført sak fra jordskifteretten i matrikkelen. Føring av saken kan mellomlagres og kan gjenopptas slik at den for ettertiden fremstår som en jordskiftesak. Det er ikke mulig å gjøre endringer på berørte matrikkelenheter i dette brukstilfellet. Endring på geometri til matrikkelenheter som ikke er involvert må derfor gjøres på forhånd eller når en sak er mellomlagret med brukstilfellet

Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet.
NB! Fradeling, Arealoverføring og Sammenslåing av matrikkelenheter som rekvireres som resultat av en sak fra jordskifteretten føres i egne brukstilfeller.

Endring i brukstilfellet Registrer jordskifte krevd
Det er innført krav om å registrere referanse når en registrerer et mottatt krav om jordskifte fra jordskifteretten.

Endring i brukstilfellet Vedlikehold av opplysninger om jordskifte krevd
Referanse må nå være registrert og det vil ikke være mulig å fjerne en matrikkelenhet fra et krav om jordskifte dersom det er gjort endringer på matrikkelenheten i en mellomlagret "Føre jordskiftesak" forretning.

Endring i brukstilfellet Slett jordskifte krevd
Brukstilfellet er endret slik at det ikke er mulig å slette et jordskifte krevd der en eller flere matrikkelenheter er part i en jordskiftesak som er under føring.

Endringer ved bruk av forretningstype Jordskifte og Tilkobling jordskifte
Dersom forretningstype til en forretning er JS - Jordskifte eller TJ - Tilkobling jordskifte er det til denne versjonen av matrikkelen innført krav om at feltet Annen referanse skal inneholde Referanse til et jordskifte krevd. Dersom det bare er et jordskifte krevd knyttet til matrikkelenhete(ne) legger systemet dette inn. Er der flere må bruker velge riktig referanse fra en liste.

Mulig å overføre festegrunner i to brukstilfeller
Opprett ny grunneiendom ved fradeling:
I brukstifellet er det nå mulig å overføre en eller flere festegrunner til ny grunneiendom.
Arealoverføring:
Dersom det KUN er to involverte matrikkelenheter i en arealoverføring og en eller begge matrikkelenhetene har festegrunner, er det nå mulig å velge å overføre festegrunner til en annen matrikkelenhet i brukstilfellet.
Ved ferdigstilling av brukstilfellene blir festegrunnene omnummerert til valgt matrikkelenhet og Festet på blir oppdatert.

Telling og oppdatering av antall boenheter
Telling og oppdatering av antall bruksenheter av bruksenhetstype Bolig og Ikke godkjent bolig er endret i matrikkelen. Nå summeres og overskrives antall boenheter (bruksenheter av bruksenhetstype Bolig og Ikke godkjent bolig) på etasje og etasjedata utfra hvilke bruksenheter som er registrert på bygget når det lagres. Ikke hva som manuelt er lagt inn i feltet Ant.boenheter. I tillegg er feltene for manuell innlegging av antall boenheter i matrikkelklienten deaktivert.

Ny kode for adressetilleggsnavn
Fra 1. januar 2016 er det åpnet for at kommuner kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn. Det er derfor innført en ny kildekode TK – Tildelt av kommune, om skal brukes når kommunen tildeler adressetilleggsnavn.

Matrikkelen leser og leverer filer med UTF 8 som tegnsett
Etter versjon 3.8 aksepterer matrikkelen også sosi-filer med UTF-8 og alle tekstrapporter som leveres har nå alltid ha UTF-8 som tegnsett.
Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner

30.05.2016 10.50 Oppgradering av matrikkelen til versjon 3.8

Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.8, tirsdag 31.5.2016. Produksjonssystemene stoppes derfor kl. 18.00 for å utføre oppgraderingen.
Innsynstjenestene og matrikkelkartene i SeEiendom vil kunne være ustabile mens oppgraderingen pågår.

Systemene skal være klare til bruk fra onsdag morgen kl 07.00. Dette gjelder følgende systemer:
www.matrikkel.no
www.nd.matrikkel.no
www.seeiendom.no

Prodtest (www.test.matrikkel.no) og kommunetest (www.kurs.matrikkel.no:7003(7004)) vil bli oppgradert fra kl 16.00.

23.05.2016 09.30 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 26.5.2016

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

25.04.2016 09.30 Vi vil med dette minne om torsdag 28.4.2016 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden. 

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00. 

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode. 

Grunnboka http://www.grunnbok.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://test.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00. 

API for Grunnboka http://gbapi.statkart.no tas ned fra kl 18.00, testsystemet http://testgbapi.statkart.no tas ned fra kl 16.00. 

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner

29.03.2016 11.20 Ny javaversjon Oracle Java 8 update 77 og 91 kan gi problemer for brukere av Kartverkets matrikkelklient

De nyeste versjonene av Java, Java 8 update 77 og 91, kan skape problemer for kommuner som bruker Kartverkets matrikkelklient. Vi vet foreløpig ikke helt omfanget av hvilke problemer som kan oppstå når ny Java er installert.

Det vi vet er at henting av bestilte rapporter som Matrikkelbrev og Melding til tinglysing ikke fungerer. Bestilte rapporter kan kommuner få tilsendt på e-post ved å henvende seg til matrikkelhjelp@kartverket.no.

Pr nå er det Java 8 update 73 som er den java-versjonen som passer best for matrikkelen, men all funksjonalitet virker også dersom kommunene forsetter å kjøre med Java 8 update 76 og ikke oppgraderer til Java 8 update 77 eller 91.