Bestilling/tilgang

For å få tilgang må det tegnes et abonnement på tjenesten, og det koster kr 8.000,- + mva pr. år. Har du et CPOS-abonnement fra før, er ETPOS inkludert. ETPOS-data lastes ned fra Kartverkets ftp-server, hvor man logger inn med sitt CPOS- eller ETPOS-brukernavn og passord. Data er organisert i kataloger etter år, DOY (Day Of Year) og stasjonenes firebokstavsforkortelse (standard RINEX 2.11 filformatering). For en oversikt over stasjoner og deres kortnavn, se kart over basestasjoner (pdf).

Bruksområder

ETPOS egner seg til bruk der korreksjon i sanntid ikke er hensiktsmessig, ikke er mulig å gjennomføre, eller der høyere presisjon er ønskelig. Typisk bruk av ETPOS er kinematisk stedfesting av flybårne sensorer, som for eksempel flyfotografering, laserscanning og droner. I slike tilfeller slipper bruker å stille opp egen basestasjon som korreksjonskilde. Annen bruk kan være ved etablering av et nøyaktig utgangspunkt for videre måling for eksempel med totalstasjon. Gjøres GNSS-målingen av punktet over tid (statisk måling) vil en kunne oppnå høyere grad av nøyaktighet enn ved sanntidsmåling. Kartverket og andre geodetiske miljøer benytter tilsvarende data til å se på jordskorpebevegelser som landheving og tektoniske platebevegelser.

Tjenesten kan for eksempel fungere som en reserveløsning i områder/tilfeller der distribusjon av sanntidsdata over radio eller mobiltelefon ikke er mulig.

Nøyaktighet

GNSS-mottakernes beregningsteknikk kan grovt deles i to grupper: Kode og fase. For kodemåling er oppnåelig nøyaktighet meternivå, for fasemåling centimeternivå. Resultatet avhenger av både måle- og beregningsteknikk, måletid, avstand til basestasjon, valg av GNSS-mottaker og de generelle forhold for måling for GNSS på det aktuelle stedet og tidspunktet.

Ved kodemåling kan det korrigeres for en enkel GNSS-måling. Ved fasemåling er det derimot nødvendig å måle over noe tid. Innenfor CPOS dekningsområde kreves det normalt kortere måletid for å oppnå nøyaktighet på centimeternivå, men dette er igjen avhengig av valgt beregningsteknikk. Se standarden ”Satellittbasert posisjonsbestemmelse” for retningslinjer og veiledning for statisk måling/etterberegning.

Krav til utstyr og programvare

GNSS-målingene blir korrigert eller samprosessert med ETPOS i brukerens beregningsprogram. De fleste leverandører av GNSS-utstyr leverer programpakker for etterberegning av posisjoner.

ETPOS blir levert i RINEX-format, et internasjonalt standard utvekslingsformat for GNSS-rådata. RINEX er en forkortelse for Receiver INdependent EXchange format, altså er dataformatet uavhengig av typen GNSS-mottaker som anvendes. Beregningsprogrammet som benyttes må være i stand til å lese og anvende RINEX. Basestasjonens nøyaktige koordinater ligger i headeren i RINEX-filen. Brukerens GNSS-mottaker må kunne logge rådata i det formatet som beregningsprogrammet er i stand til å lese og anvende.