I de nye avtalene er teksten og ordlyden endret for å tilpasse seg det som er gjeldende. Noe av endringene er gjengitt her.

Det er nå 6 vedlegg til FDV avtalen som vil bli endret og sendt ut i forbindelse med hvert Årsmøte for FDV-avtalene. Fra og med 2014 har Fylkesmannen støttet FDV-avtalene i forhold til plandata, der FDV bidraget blir belastet sentralt hos Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD). Ved å signere den nye avtalen gis det fullmakt til Statens Kartverk å inngå tiltredelsesavtale til FDV-avtalene med regionale Norge-digitalt parter.

Planinformasjon i FDV-avtalen

Dette kan være plandata som kommunene selv har kvalitetshevet i henhold til krav som ligger til grunn for Norge digitalt (ND). Plandataene som inngår i FDV-avtalen kan også ha blitt etablert gjennom prosjekter gjennomført av partene i fellesskap, der avtalen bygger videre på den gjennomførte etableringen.

For nye parter som ikke har vært med på finansieringen av etableringsprosjekter, anbefales det at de kan tre inn i FDV-avtalen med en oppstartskostnad tilsvarende et årlig FDV-beløp for parten. Dette FDV-beløpet er beregnet ut i fra at kommunen har etablert et komplett planregister (leveransenivå 3).

Inntekter vedrørende plandata tilbakeføres i sin helhet til kommunene.

Plandataene som inngår i FDV-avtalen vil forvaltes i en nasjonal kopi. De originale plandataene er å finne i det kommunale planregisteret.

Oppdateringsfrekvensen på plandataene styres gjennom denne avtalen, og skjer minimum 1-2 ganger i året.

Før løsninger for geosynkronisering av plandata er på plass mellom kommunene og ND, kan plandataene i ND mangle de siste oppdateringene. Brukere som er avhengig av å ha mest mulig oppdaterte plandata må ta kontakt med kommunen for tilgang til disse.

Temadata i FDV-avtalen

Aktuelle temadata for FDV-avtalen er temadatasett som etableres og forvaltes i kommunal og regional regi.

FDV-avtalene vil videre bli sett på i to deler. En signert del som omhandler avtaleteksten og en vedleggsdel som blir sendt ut minst en gang i året.

Vedleggsdelen inneholder blant annet oppdatert kontaktinformasjon, partsøkonomi og bekreftelse av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

Alle FDV vedlegg vil bli sendt ut i rimelig tid før FDV årsmøtet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser).