Vi har startet arbeidet med revisjon av gjeldende geodataplan for Aust-Ager og Vest-Agder for perioden 2017-2020.

Lokalt i Agderfylkene styres Norge digitalt-samarbeidet av et Fylkesgeodatautvalg (FGU). Et viktig mandat for FGU er å behandle geodataplanen for fylket.

Gode og konkrete innspill fra partene vil gi et best mulig styringsverktøy for geodata-aktiviteten de neste årene. Vi ber derfor kommuner og andre parter i Norge digitalt i om innspill til revidert utgave.

Hovedsatsingsområder

De viktigste hovedgrepene i denne planperioden er:

  • Bidra til gjennomføring av sentral lagring av FKB. Være pådriver for å få oppdaterte og kvalitetssikrede forvaltningsbaser for basis geodata i alle kommuner. Ajourhold av FKB-Ledning i samarbeid med ledningseiere skal ha spesiell fokus.
  • Etablere god tilgjengelighet og sikker forvaltning av plandata. Sørge for at tilgjengelige temadatasett blir kjent og brukt i planprosessen. Være pådriver i arbeidet med Det offentlige Kartgrunnlaget.
  • Forbedre kvaliteten i Matrikkelen, spesielt eiendomsgrenser og bygningspunkt, samt sørge for konsistens mellom bygninger i FKB og Matrikkelen.
  • Bidra til et ensartet adressesystem ved oppfølging av arbeid med overgang til vegadresser, samt gode rutiner for adressetildeling i kommunene.

I møtet i Geodatautvalget 14. juni 2017 kom det inn forslag om at arbeid med kommunereform bør inn som satsingsområde for neste planperiode

Frist for innspill og videre arbeid

Frist for tilbakemelding er 1. september 2017. Etter dette skal innspillene drøftes i Geodatautvalget for Aust-Agder og Vest-Agder. Planen skal til slutt vedtas av FGU innen 1.november 2017.

Innspill og spørsmål

Hvor du sender innspill og spørsmål til Geodataplan for Aust-Agder og Vest-Agder 2018 - 2021 finner du i Veiviser.