Målsetningen med fagdagen var å få satt fokus på ny produktspesifikasjon for FKB-Ledning og prinsipper for ajourføring og forvaltning av datasettet.

På fagdagen møtte det representanter fra Agder Energi, Statens Vegvesen, Kartverket og kommunesektoren. Det var 20 deltakere totalt.

Presentasjonene finner du nederst.

Produktspesifikasjon for FKB-Ledning

Geir Myhr Øien fra Kartverket orienterte innledningsvis om produktspesifikasjon for FKB-Ledning. Han var også innom forvaltning av ledningsdata, og utfordringer fremover i forhold til å sikre god kvalitet og fullstendighet på datasettet. Det jobbes med å få til en forvaltningsmodell sammen med E-verkene som skal sikre bedre fullstendighet på dataene. Målsetningen er å få et mest mulig oppdatert og komplett ledningsnett over bakken for hele landet.

Geovekst og FDV

Svein Arne Rakstang fra Eidsiva energiverk orienterte om Geovekst og Forvaltning Drift og Vedlikehold (FDV). Han var tydelig på at alle anlegg tilhørende Eidsiva Nett AS skal være riktig på offentlige kart.

- Våre geodata skal ha metadata som skiller ulik kvalitet og målemetode. Eidsiva skal kunne utveksle data med samarbeidspartene på en god og tilpasset måte.

Han informerte også om hvilke plikter som gjelder for alle Geovekst-parter i forhold til rapportering av endringsdata. Eidsiva gjennomførte et større ryddeprosjekt i sine ledningsdata i 2014. Målsetningen var blant annet å få hevet stedfestingsnøyaktigheten i Netbas Nettinformasjon (NIS). Arbeidet fikk støtte fra Geovekst-forum. Arbeidet var et viktig pilotprosjekt, og ble mer enn et ryddeprosjekt i egne data.

Svein Arne Rakstang nevnte at det var en rekke gevinster for Eidsiva av forbedret geometri. Eidsiva oppfyller kravene i Geovekst / FDV–avtalen, og har gjennomført et viktig skritt mot 3D modellering av luftnettet. Dataene har riktig datakvalitet, antall og geografisk plassering, og oppdaterte lengdedata på alle linjer. Dataene har nå riktige eiere / fellesføringer.

Svein Arne Rakstang sa videre at kvalitetshevingen av NIS vil bidra til:

  • bedre og billigere helikopterbefaringer
  • grunnlag og etterkontroll ved manuell befaring og sannsynligvis
  • billigere Geovekst-prosjekter

Han fortalte at Eidsiva nå er bedre forberedt på nye krav til for eksempel Luftfartshindre.

Analyseresultater - datainnhold i FKB-Ledning og NIS-basen til Agder Energi

På fagdagen ble det også presentert en analyse av forholdet mellom datainnholdet i FKB-Ledning og datainnholdet NIS basen til Agder Energi. Det var valgt ut et område i Vennesla, Kristiansand, Songdalen og Birkenes.

Mika Sundin fra Kartverket gikk igjennom resultatene fra analysen og presenterte eksempler på avvik mellom basene.

I følge Mika Sundin hadde dataene fra Agder Energi god fullstendighet, og bedre stedfestingsnøyaktighet enn forventet innenfor pilotområdet. Dataene fra Agder Energi inneholdt også traseer for lavspent.

Mika Sundin nevnte avslutningsvis at det kunne være ønskelig med en komplett leveranse fra begge fylkene fra Agder Energi. Det vil da være mulig å starte opp et kvalitetshevingsprosjekt for FKB-Ledning.

Analysen innenfor pilotområdet viste at det var mangler i FKB-Ledning, og det vil være viktig fremover å få rettet opp i feil og mangler innenfor dette datasettet.

Videre arbeid fremover

Det blir nå satt i gang et arbeid med å kjøre analyse for begge Agderfylkene. Når analysen foreligger vil det bli gjennomført et møte mellom Kartverket og Agder Energi for å drøfte resultatene av analysen samt tiltak for å rydde opp i basene.

I første omgang er det ønskelig å få hevet kvaliteten på FKB-Ledning. NIS basen fra Agder Energi har god fullstendighet i forhold til innhold, og det vil være nyttig å bruke denne basen som grunnlag for å få hevet kvaliteten på FKB-Ledning.

Kartverket vil også se nærmere på om det kan være aktuelt å hente inn trase for lavspent fra områder hvor det er god stedfestingskvalitet på dataene i NIS.

Dataene i FKB-Ledning har god kvalitet på geometrien (den geografiske plasseringen av objektene). Det kan være aktuelt for Agder Energi å se nærmere på om det er aktuelt å bruke resultatene fra analysene til å heve kvaliteten på noe av informasjon i NIS systemet.

Beregning av linjetrase fra 5. punkts laser - pilot

Svein Skagen fra Rejlers presenterte avslutningsvis resultater fra et pilotprosjekt han hadde gjennomført innenfor bruk av 5. punkts laser til beregning av høyde og linjetrase.

I prosjektet hadde han sett nærmere på hvordan en kan velge ut laserpunkt som treffer linjetraseen og hvordan disse laserpunktene igjen kunne omdannes til en vektorlinje langs traseen.

Resultatene fra prosjektet viste at det var mulig å få dette til hvis en bruker riktig programvare og riktige metoder. Beregning av linjetrase fra laser kan være aktuelt blant annet i forbindelse med innrapportering av luftfartshinder til NRL.

En engasjert forsamling følger presentasjonen av 5. punkts laser til beregning av høyde og linjetrase.

Presentasjoner

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål (Veiviser).